Hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Hướng dẫn số:883/HD-UBTVQH14

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác