Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

Cuộc bầu cử đại biểu Quèc héi kho¸ XIII vµ bÇu cö ®¹i biÓu H§ND c¸c cÊp nhiÖm kú 2011-2016 là cuộc vận động chính trị và sinh hoạt dân chủ sâu rộng của nhân dân, là lần đầu tiên tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên phạm vi cả nước cùng một ngày để bầu ra những đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Vì vậy, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp lần này phải đạt được mục đích yêu cầu sau đây:

1. Tổ chức cuộc bầu cử thật sự dân chủ, đúng pháp luật, đảm bảo an toàn, tiết kiệm là ngày hội của toàn dân tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Các cấp, các ngành phải tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức kinh tế và nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, những nội dung cơ bản của LuËt bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi n¨m 2001; LuËt bÇu cö ®¹i biÓu H§ND n¨m 2003; LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi vµ LuËt bÇu cö ®¹i biÓu H§ND n¨m 2010, để động viªn mi c tri t gi¸c, ch động tham gia bu c.

2. Thông qua cuộc bầu cử mà nâng cao giác ngộ về trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc lựa chọn, giới thiệu và bầu được những đại biểu tiêu biểu về đức, tài, đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho ý trí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, góp phần nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp để phát huy vai trò người đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trong bộ máy chính quyền Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Chuẩn bị tốt các điều kiện về nhân sự cho việc kiện toàn các chức danh chủ chốt của Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

3. Bảo đảm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bầu cử, đổi mới công tác bầu cử, mở rộng dân chủ trong việc giới thiệu hiệp thương người ra ứng cử vào đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

4. Làm tốt công tác tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004-2011, nhằm rút kinh nghiệm cho nhiệm kỳ hoạt động 2011-2016; gắn công tác bầu cử với thực hiện Nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, với việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở.

5. Quá trình bầu cử phải đảm bảo tốt công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đề cao cảnh giác và chủ động đối phó với mọi luận điệu và âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Có biện pháp tích cực, hiệu quả để giữ vững và ổn định tình hình ở địa phương trong suốt quá trình bầu cử và có phương án phòng chống cháy nổ, thiên tai có thể xảy ra… Giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo của nhân dân liên quan đến công tác bầu cử theo đúng quy định của pháp luật, để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật.

6. Tập trung đội ngũ cán bộ có năng lực, có kinh nghiệm làm công tác bầu cử và đảm bảo các điều kiện, phương tiện vật chất để thực hiện tốt cuộc bầu cử. Sử dụng tiết kiệm, hợp lý, đúng mục đích nguồn kinh phí được cấp, chống mọi biểu hiện lãng phí, tiêu cực trong quản lý và sử dụng kinh phí bầu cử.

B- C¸c b­íc triÓn khai c«ng t¸c bÇu cö ®¹i biÓu quèc héi kho¸ XIII vµ bÇu cö ®¹i biÓu H§ND c¸c cÊp, nhiÖm kú 2011-2016.

I. Triển khai quán triệt các văn bản về công tác bầu cử

Sau hội nghị triển khai công tác bầu cử của Trung ương, tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị triển khai công tác bấu cử ở tỉnh vào ngày  /02/2011. Thành phần Hội nghị triển khai gồm:

- Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội.

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan Đảng, đoàn thể ở tỉnh, các cơ quan xí nghiệp, trường học của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

- Bí thư huyện uỷ, thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nam Định, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Chủ tịch Uỷ ban MTTQ các huyện, thành phố, Trưởng ban Tổ chức các huyện, thành uỷ, Trường phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng, Phó phòng, chuyên viên làm công tác chính quyền Phòng Nội vụ các huyện, thành phố.

Nội dung Hội nghị:

Quán triệt các văn bản của Bộ chính trị, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Hội đồng bầu cử Trung ương các cơ quan Trung ương, của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban bầu cử tỉnh về chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, những nội dung cơ bản của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội năm 2001, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2003 và Luật söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi vµ LuËt bÇu cö ®¹i biÓu H§ND n¨m 2010.

Sau Hội nghị của tỉnh, các huyện, thành phố tiến hành triển khai công tác bầu cử tới các cơ quan, ban, ngành của huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn, việc này xong trước ngày    tháng 02 năm 2011.

 II. Tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐND và UBND các cấp.

1. Việc tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp lần này nhằm đánh giá, làm rõ những mặt làm được, những mặt chưa làm được, rút ra những bài học kinh nghiệm trong tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân gắn với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh (riêng UBND các huyện, UBND các phường cần đánh giá rõ nét những thuận lợi, khó khăn, những ưu điểm, tồn tại sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 26/2008/QH12 của Quốc hội về thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường). Thông qua kiểm điểm hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tạo điều kiện cho cử tri lựa chọn những người xứng đáng bầu vào HĐND tỉnh, HĐND thành phố Nam Định, HĐND ở 209 xã, thị trấn trong nhiệm kỳ 2011-2016.

2. Các huyện, thành phố căn cứ hướng dẫn số 02/HD-HĐND ngày 21/01/2011 của Thường trực HĐND tỉnh về tổ chức kỳ họp tổng kết HĐND nhiệm kỳ 2004-2011 và hướng dẫn số  /HD-SNV ngày  /2/2011 của Sở Nội vụ về tổng kết tổ chức và hoạt động của UBND nhiệm kỳ 2004-2011, xây dựng kế hoạch thực hiện việc tổng kết ở cấp mình và hướng dẫn các xã, thị trấn tiến hành tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng nhân dân; các xã, phường, thị trấn tiến hành tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của Uỷ ban nhân dân đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng kế hoạch đề ra.

III. Thµnh lËp c¸c tæ chøc phô tr¸ch bÇu cö:

C¨n cø (®iÒu 15, 16, 17) t¹i §iÒu 1 vµ (®iÒu 16; ®iÒu 17, ®iÒu 18) t¹i §iÒu 2, cña LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi vµ LuËt bÇu cö ®¹i biÓu H§ND n¨m 2010 vÒ viÖc thµnh lËp c¸c tæ chøc phô tr¸ch bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi Kho¸ XIII vµ ®¹i biÓu H§ND c¸c cÊp nhiÖm kú 2011-2016, ë tØnh Nam §Þnh, gåm:

- Uû ban BÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi kho¸ XIII vµ ®¹i biÓu H§ND tØnh kho¸ XVII, nhiÖm kú 2011-2016;

- Uû ban bÇu cö ®¹i biÓu H§ND thµnh phè Nam §Þnh, nhiÖm kú 2011-2016;

- Uû ban bÇu cö ®¹i biÓu H§ND x·, thÞ trÊn; nhiÖm kú 2011-2016;

- Ban bÇu cö ë ®¬n vÞ bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi kho¸ XIII; Ban bÇu cö ë ®¬n vÞ bÇu cö ®¹i biÓu H§ND tØnh; Ban bÇu cö ë ®¬n vÞ bÇu cö ®¹i biÓu H§ND thµnh phè Nam §Þnh; Ban bÇu cö ë ®¬n vÞ bÇu cö ®¹i biÓu H§ND x·, thÞ trÊn;

- Tæ bÇu cö ë khu vùc bá phiÕu ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi vµ bầu cử ®¹i biÓu H§ND c¸c cÊp.

1. Thµnh lËp Uû ban bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi kho¸ XIII vµ bÇu cö ®¹i biÓu H§ND c¸c cÊp, nhiÖm kú 2011-2016.

1.1. Thµnh lËp Uû ban bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi kho¸ XIII vµ ®¹i biÓu H§ND tØnh, nhiÖm kú 2011-2016.

Uû ban nh©n d©n tØnh, sau khi thèng nhÊt víi Th­êng trùc H§ND tØnh vµ Ban th­êng trùc Uû ban MTTQ tØnh, ®· ra QuyÕt ®Þnh sè         /Q§-UBND ngµy    - 02- 2011 vÒ viÖc thµnh lËp Uû ban BÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi kho¸ XIII vµ ®¹i biÓu H§ND tØnh, nhiÖm kú 2011-2016, gåm 27 ng­êi. ¤ng Ph¹m Hång Hµ - Uû viªn Trung ­¬ng §¶ng - BÝ th­ TØnh uû, Chñ tÞch H§ND tØnh lµm Chñ tÞch Uû ban bÇu cö, c¸c Phã chñ tÞch Uû ban bÇu cö gåm: ¤ng NguyÔn Kh¾c H­ng - Phã BÝ th­ th­êng trùc TØnh uû; ¤ng NguyÔn V¨n TuÊn- Phã BÝ th­ TØnh uû, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh; ¤ng TrÇn L­¬ng B»ng – Uû viªn Ban Th­êng vô TØnh uû; ¤ng Bïi T©n TiÕn, Chñ tÞch Uû ban MTTQ ViÖt Nam tØnh; Th­ ký Uû ban bÇu cö  ¤ng TrÇn TÊt TiÖp, Uỷ viên UBND tnh - Gi¸m ®èc Së Néi vô vµ 21 Uû viªn lµ ®¹i diÖn th­êng trùc H§ND vµ l·nh ®¹o mét sè ban, ngµnh cña TØnh.

Thêi gian thµnh lËp Uû ban bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi kho¸ XIII vµ ®¹i biÓu H§ND tØnh nhiÖm kú 2011-2016 chËm nhÊt lµ ngµy 16/02/2011 (95 ngµy tr­íc ngµy bÇu cö).

1.2. Thµnh lËp Uû ban bÇu cö ®¹i biÓu H§ND thµnh phè Nam §Þnh, nhiÖm kú 2011-2016.

Uû ban nh©n d©n thµnh phè Nam §Þnh, sau khi thèng nhÊt víi Th­êng trùc H§ND thµnh phè vµ Ban th­êng trùc Uû ban MTTQ thµnh phè, QuyÕt ®Þnh thµnh lËp Uû ban BÇu cö ®¹i biÓu H§ND thµnh phè, nhiÖm kú 2011-2016, tõ 11 ®Õn 15 ng­êi; gåm Ch tch, c¸c Phã Chñ tch, Th­ ký vµ c¸c uû viªn. Uû ban bÇu cö gåm ®¹i diÖn Th­êng trùc cÊp Uû, Th­êng trùc H§ND, UBND, Uû ban MTTQ thµnh phè vµ l·nh ®¹o mét sè phßng, ban cña thµnh phè.

Thêi gian thµnh lËp Uû ban bÇu cö ®¹i biÓu H§ND thµnh phè Nam §Þnh, nhiÖm kú 2011-2016 chËm nhÊt lµ ngµy 16/02/2011 (95 ngµy tr­íc ngµy bÇu cö).

1.3. Thµnh lËp Uû ban bÇu cö ®¹i biÓu H§ND x·, thÞ trÊn.

 Uû ban nh©n d©n c¸c x·, thÞ trÊn, sau khi thèng nhÊt víi Th­êng trùc H§ND vµ Ban th­êng trùc Uû ban MTTQ cÊp x·, QuyÕt ®Þnh thµnh lËp Uû ban BÇu cö ®¹i biÓu H§ND x·, thÞ trÊn, nhiÖm kú 2011-2016, tõ 9 ®Õn 11 ng­êi; gåm Ch tch, c¸c Phã Ch tch, Th­ ký vµ c¸c uû viªn. Uû ban bÇu cö gåm ®¹i diÖn cÊp Uû, Th­êng trùc H§ND, UBND, Uû ban MTTQ vµ c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n x·, thÞ trÊn.

Thêi gian thµnh lËp Uû ban bÇu cö ®¹i biÓu H§ND x·, thÞ trÊn nhiÖm kú 2011-2016 chËm nhÊt lµ ngµy 16/02/2011 (95 ngµy tr­íc ngµy bÇu cö).

2. Thµnh lËp Ban bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi kho¸ XIII; Ban bÇu cö ®¹i biÓu H§ND tØnh, Ban bÇu cö ®¹i biÓu H§ND thµnh phè Nam §Þnh, Ban bÇu cö ®¹i biÓu H§ND x·, thÞ trÊn, nhiÖm kú 2011-2016

2.1. Thµnh lËp Ban bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi kho¸ XIII

- Uû ban nh©n d©n tØnh sau khi thèng nhÊt víi Th­êng trùc H§ND tØnh vµ Ban Th­êng trùc Uû ban MTTQ tØnh, ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp ë mçi ®¬n vÞ bÇu cö đ¹i biÓu Quèc héi, mét Ban bÇu cö tõ 09-15 ng­êi; gåm Tr­ëng ban, c¸c Phã tr­ëng ban, Th­ ký vµ c¸c uû viªn lµ ®¹i diÖn Th­êng trùc cÊp Uû, Th­êng trùc H§ND, UBND, Uû ban MTTQ cïng cÊp, mét sè c¬ quan, tæ chøc h÷u quan ë c¸c huyÖn vµ thµnh phè Nam §Þnh (Dù kiÕn 3 ®¬n vÞ bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi).

Thêi gian thµnh lËp Ban bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi chËm nhÊt lµ ngµy 23/3/2011 (60 ngµy tr­íc bÇu cö).

2.2. Thµnh lËp Ban bÇu cö ®¹i biÓu H§ND tØnh

- Uû ban nh©n d©n tØnh sau khi thèng nhÊt víi Th­êng trùc H§ND tØnh vµ Ban Th­êng trùc Uû ban MTTQ tØnh, ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp ë mçi ®¬n vÞ bÇu cö mét Ban bÇu cö tõ  11 - 13 ng­êi; gåm Tr­ëng ban, c¸c Phã tr­ëng ban, Th­ ký vµ c¸c uû viªn lµ ®¹i diÖn Th­êng trùc cÊp Uû, Th­êng trùc H§ND, UBND, Uû ban MTTQ cïng cÊp, mét sè c¬ quan, tæ chøc h÷u quan ë c¸c huyÖn vµ thµnh phè Nam §Þnh (Dù kiÕn 20 ®¬n vÞ bÇu cö ®¹i biÓu H§ND tØnh).

Thêi gian thµnh lËp Ban bÇu cö ®¹i biÓu H§ND tØnh chËm nhÊt lµ ngµy 07/4/  2011 (45 ngµy tr­íc ngày bÇu cö).

2.3. Thµnh lËp Ban bÇu cö ®¹i biÓu H§ND thµnh phè Nam §Þnh

- Uû ban nh©n d©n thµnh phè Nam §Þnh sau khi thèng nhÊt víi Th­êng trùc H§ND vµ Ban Th­êng trùc Uû ban MTTQ cïng cÊp, ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp ë mçi ®¬n vÞ bÇu cö mét Ban bÇu cö tõ 9 - 11 ng­êi; gåm Tr­ëng ban, c¸c Phã tr­ëng ban, Th­ ký vµ c¸c uû viªn lµ ®¹i diÖn Th­êng trùc cÊp Uû, Th­êng trùc H§ND, UBND, Uû ban MTTQ cïng cÊp vµ ®¹i diÖn mét sè phßng, ban, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi ë thµnh phè Nam §Þnh.

Thêi gian thµnh lËp Ban bÇu cö ®¹i biÓu H§ND thµnh phè Nam §Þnh chËm nhÊt lµ ngµy 07/4/2011 (45 ngµy tr­íc bÇu cö).

- Thµnh lËp Ban  chØ ®¹o ®Ó l·nh ®¹o toµn diÖn c«ng t¸c bÇu cö, chØ ®¹o gi¶i quyÕt kÞp thêi nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ vµ tæ chøc bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi, bÇu cö ®¹i biÓu H§ND c¸c cÊp ë nh÷ng huyÖn, ph­êng thùc hiÖn thÝ ®iÓm kh«ng tæ chøc H§ND theo NghÞ quyÕt sè 26/2008/QH12 cña Quèc héi.

2.4. Thµnh lËp Ban bÇu cö ®¹i biÓu H§ND x·, thÞ trÊn

- Uû ban nh©n d©n c¸c x·, thÞ trÊn sau khi thèng nhÊt víi Th­êng trùc H§ND vµ Ban Th­êng trùc Uû ban MTTQ cïng cÊp, ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp ë mçi ®¬n vÞ bÇu cö mét Ban bÇu cö (nếu có) tõ 7 - 9 ng­êi; gåm Tr­ëng ban, c¸c Phã tr­ëng ban, Th­ ký vµ c¸c uû viªn lµ ®¹i diÖn Th­êng trùc cÊp Uû, Th­êng trùc H§ND, UBND, Uû ban MTTQ cïng cÊp vµ c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, tËp thÓ cö tri ë ®Þa ph­¬ng.

Thêi gian thµnh lËp Ban bÇu cö ®¹i biÓu H§ND x·, thÞ trÊn chËm nhÊt lµ ngµy 07/4/2011 (45 ngµy tr­íc bÇu cö).

3. Thµnh lËp Tæ bÇu cö:

UBND x·, ph­êng, thÞ trÊn sau khi thèng nhÊt víi Th­êng trùc H§ND (®èi víi x·, thÞ trÊn) vµ Ban Th­êng trùc Uû ban MTTQ cïng cÊp quyÕt ®Þnh thµnh lËp ë mçi khu vùc bá phiÕu mét Tæ bÇu cö ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi vµ ®¹i biÓu H§ND c¸c cÊp. Tæ bÇu cö cã tõ 11 ®Õn 21 ng­êi, gåm: Tæ tr­ëng, Tæ phã, Th­ ký vµ c¸c Uû viªn lµ ®¹i diÖn H§ND (®èi víi x·, thÞ trÊn), UBND, Uû ban MTTQ vµ c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, tËp thÓ cö tri ë ®Þa ph­¬ng.

ë ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n, thµnh lËp ë mçi khu vùc bá phiÕu cña m×nh mét tæ bÇu cö tõ 5 ®Õn 9 ng­êi, gåm: Tæ tr­ëng, Tæ phã, Th­ ký vµ c¸c Uû viªn lµ ®¹i diÖn ChØ huy ®¬n vÞ vµ ®¹i diÖn qu©n nh©n.

Trong tr­êng hîp ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n vµ ®Þa ph­¬ng cã chung mét khu vùc bá phiÕu th× UBND x·, ph­êng, thÞ trÊn sau khi thèng nhÊt víi Th­êng trùc H§ND (®èi víi x·, thÞ trÊn), Ban Th­êng trùc Uû ban MTTQ x·, ph­êng, thÞ trÊn vµ ChØ huy ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n quyÕt ®Þnh thµnh lËp Tæ bÇu cö tõ 11 ®Õn 21 ng­êi, gåm: Tæ tr­ëng, Tæ phã, Th­ ký vµ c¸c Uû viªn lµ ®¹i diÖn H§ND, UBND, Uû ban MTTQ vµ c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, tËp thÓ cö tri ë ®Þa ph­¬ng, ®¹i diÖn ChØ huy ®¬n vÞ, ®¹i diÖn qu©n nh©n trong ®¬n vÞ.

Thêi gian thµnh lËp Tæ bÇu cö chËm nhÊt lµ ngµy 17/4/2011 (35 ngµy tr­íc ngµy bÇu cö).

* NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Uû ban bÇu cö, Ban bÇu cö, Tæ bÇu cö vµ kÕt thóc ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc nµy ®­îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 (ë ®iÒu 15, ®iÒu 16 , ®iÒu 17, ®iÒu 21) vµ t¹i §iÒu 2 (ë ®iÒu 16, ®iÒu 17, ®iÒu 18, ®iÒu 22) cña LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi vµ LuËt bÇu cö ®¹i biÓu H§ND n¨m 2010.

IV. LËp vµ niªm yÕt danh s¸ch cö tri

Danh s¸ch cö tri do Uû ban nh©n d©n x·, ph­êng, thÞ trÊn lËp theo khu vùc bá phiÕu, theo từng hộ, từng thôn xóm, tổ dân phố. Đây là việc làm có ý nghĩa chính trị hết sức quan trọng, có liên quan đến việc xác định quyền bầu cử của công dân. Vì vậy việc lập danh sách cử tri phải được tiến hành thận trọng, chu đáo tránh sai sót, nhầm lẫn. Không để một công dân nào có quyền bầu cử, lại không được ghi tên vào danh sách cử tri và ngược lại. Danh sách cử tri phải được viết cẩn thận, rõ ràng, chính xác và đầy đủ các nội dung theo đúng quy định và được niêm yết đúng thời gian và nơi nhân dân có thể xem dễ dàng, thuận tiện.

Khi lập niêm yết danh sách cử tri cần lưu ý:

- Danh sách cử tri được lập theo khu vực bỏ phiếu.

- Danh sách cử tri các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân do Ban chỉ huy đơn vị tiến hành lập theo mỗi khu vực bỏ phiếu. Quân nhân có hộ khẩu thường trú ở địa phương (gần nơi đóng quân) có thể được thủ trưởng đơn vị cấp giấy chứng nhận để ghi tên vào danh sách cử tri để tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở nơi cư trú.

- Sinh viên, học sinh, học viên có hộ khẩu tạm trú ở các trường đại học, trường cao đẳng, trường trung học chuyên nghiệp và quân nhân ở các đơn vị vũ trang nhân dân được ghi tên vào danh sách cử tri ở nơi học tập, công tác hoặc nơi đóng quân để tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

- Các cơ quan, xí nghiệp, bệnh viện, trường học…đóng trên địa bàn xã, phường, thị trấn phải lập 2 bản danh sách cử tri, 1 bản gửi cho Uỷ ban nhân dân địa phương để niêm yết, 1 bản niêm yết tại trụ sở cơ quan.

- Việc lập và niêm yết danh sách cử tri phải hoàn thành trước ngày 17/4/2011(35 ngày trước ngày bầu cử). Sau khi lập và niêm yết, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn cần sử dụng các hình thức, phương tiện thông tin thích hợp ở địa phương để thông báo cho cử tri biết.

- Sau khi niêm yết, những khiếu nại về danh sách cử tri, cơ quan lập danh sách cử tri phải giải quyết trong vòng 5 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại và thông báo cho người khiếu nại biết kết quả giải quyết. Nếu người khiếu nại không đồng ý về cách giải quyết đó, thì có quyền khiếu nại lên Toà án nhân dân huyện, thành phố. Toà án nhân dân giải quyết trong 5 ngày và Quyết định của Toà án là quyết định cuối cùng (Việc lập danh sách cử tri có hướng dẫn riêng của Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2011-2016).

V. Sè l­îng vµ ®¬n vÞ bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi, ®¹i biÓu H§ND tØnh, ®¹i biÓu H§ND thµnh phè Nam §Þnh, ®¹i biÓu H§ND x·, thÞ trÊn vµ khu vùc bá phiÕu.

1. Sè l­îng ®¹i biÓu vµ ®¬n vÞ bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi kho¸ XIII.

 Sè l­îng ®¹i biÓu Quèc héi ®­îc Uû ban Th­êng vô Quèc héi Ên ®Þnh cho tØnh lµ ….  ®¹i biÓu. Sau khi thèng nhÊt víi Th­êng trùc H§ND tØnh, Ban Th­êng trùc Uû ban MTTQ tØnh, Uû ban nh©n d©n tØnh dù kiÕn tr×nh Héi ®ång bÇu cö chia thµnh 03 ®¬n vÞ bÇu cö vµ sè ®¹i biÓu Quèc héi ®­îc bÇu ë mçi ®¬n vÞ bÇu cö nh­ sau:

- §¬n vÞ bÇu cö sè 1, gåm Thµnh phè Nam §Þnh vµ c¸c huyÖn: Mü Léc; Vô B¶n, ý Yªn, víi d©n sè lµ 670.498 ng­êi, ®­îc bÇu 03 ®¹i biÓu.

- §¬n vÞ bÇu cö sè 2, gåm c¸c huyÖn: Nam Trùc, NghÜa H­ng vµ Trùc Ninh, víi d©n sè lµ 547.709 ng­êi, ®­îc bÇu 03 ®¹i biÓu.

- §¬n vÞ bÇu cö sè 3, gåm c¸c huyÖn Xu©n Tr­êng, Giao Thuû vµ H¶i HËu, víi d©n sè lµ 611.816 ng­êi, ®­îc bÇu 03 ®¹i biÓu.

Sè ®¬n vÞ bÇu cö, danh s¸ch c¸c ®¬n vÞ bÇu cö vµ sè ®¹i biÓu ®­îc bÇu ë mçi ®¬n vÞ bÇu cö göi vÒ Uû ban Th­êng vô Quèc héi chËm nhÊt lµ ngµy  08- 03 - 2011 ®Ó Uû ban Th­êng vô Quèc héi Ên ®Þnh vµ c«ng bè chËm nhÊt lµ ngµy 13 - 03 - 2011 (70 ngµy tr­íc bÇu cö).

2. Sè l­îng ®¹i biÓu vµ ®¬n vÞ bÇu cö ®¹i biÓu H§ND tØnh, nhiÖm kú 2011-2016.

Căn cứ Điều 9, Chương II, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2003 và Nghị định số:      của Chính phủ quy định số đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; thì số đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2011-2016 được ấn định như sau:

Theo số liệu của Cục Thống kê, dân số tỉnh Nam Định tính đến ngày 31/12/2010 là: 1.830.023 người. Sau khi thèng nhÊt víi Th­êng trùc H§ND tØnh, Ban Th­êng trùc Uû ban MTTQ tØnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh dự kiến trình Chính phủ phê chuẩn số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2011-2016 là 67đại biểu, được bầu ở 20 đơn vị bầu cử như sau:

2.1. Thành phố Nam Định: được bầu 8 đại biểu, chia thành 2 đơn vị bầu cử, từ đơn vị số 01đến đơn vị số 02. Mỗi đơn vị được bầu 4 đại biểu.

2.2. Huyện Hải Hậu: được bầu 9 đại biểu, chia thành 3 đơn vị bầu cử, từ đơn vị số 03 đến đơn vị số 05. Mỗi đơn vị được bầu 3 đại biểu.

2.3. Huyện Nghĩa Hưng: được bầu 7 đại biểu, chia thành 02 đơn vị bầu cử, từ đơn vị số 6 đến đơn vị số 7. Một đơn vị được bầu 3 đại biểu, một đơn vị được bầu 4 đại biểu.

2.4. Huyện Giao Thuỷ: được bầu 7 đại biểu, chia thành 2 đơn vị bầu cử, từ đơn vị số 8 đến đơn vị số 9. Một đơn vị được bầu 3 đại biểu, một đơn vị được bầu 4 đại biểu.

2.5. Huyện Xuân Trường: được bầu 6 đại biểu, chia thành 2 đơn vị bầu cử, từ đơn vị số 10 đến đơn vị số 11. Mỗi đơn vị được bầu 3 đại biểu.

2.6. Huyện Nam Trực: được bầu 7 đại biểu, chia thành 02 đơn vị bầu cử, từ đơn vị số 12 đến đơn vị số 13. Một đơn vị được bầu 3 đại biểu, một đơn vị được bầu 4 đại biểu.

2.7. Huyện Trực Ninh: được bầu 7 đại biểu, chia thành 2 đơn vị bầu cử, từ đơn vị số 14 đến đơn vị số 15. Một đơn vị được bầu 4 đại biểu, một đơn vị được bầu 3 đại biểu.

2.8. Huyện Ý Yên: được bầu 9 đại biểu, chia thành 3 đơn vị bầu cử, từ đơn vị số 16 đến đơn vị số 18. Mỗi đơn vị được bầu 3 đại biểu.

2.3. Huyện Vụ Bản: được bầu 4 đại biểu, có 1 đơn vị bầu cử số 19, được bầu 4 đại biểu.

2.4. Huyện Mỹ Lộc: được bầu 3 đại biểu, có 1 đơn vị bầu cử số 20, được bầu 3 đại biểu.

Sè ®¬n vÞ bÇu cö, danh s¸ch c¸c ®¬n vÞ bÇu cö vµ sè ®¹i biÓu ®­îc bÇu ë mçi ®¬n vÞ bÇu cö göi vÒ Uû ban Th­êng vô Quèc héi chËm nhÊt lµ ngµy 17- 04 - 2011 ®Ó Uû ban Th­êng vô Quèc héi Ên ®Þnh vµ c«ng bè chËm nhÊt lµ ngµy 22 - 04 - 2011 (30 ngµy tr­íc bÇu cö).

3. Sè l­îng ®¹i biÓu vµ ®¬n vÞ bÇu cö ®¹i biÓu H§ND thµnh phè Nam §Þnh và sè l­îng ®¹i biÓu H§ND c¸c x·, thÞ trÊn, nhiÖm kú 2011-2016.

Sè l­îng ®¹i biÓu H§ND thành phè Nam Định ®­îc bÇu theo quy ®Þnh cña Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2003 là 40 ®¹i biÓu. Sau khi thèng nhÊt víi Th­êng trùc H§ND, Ban Th­êng trùc Uû ban MTTQ, Uû ban nh©n d©n thµnh phè căn cứ vào dân số ở địa phương mình (thời điểm 31/12/2010) để phân chia đơn vị bầu cử và ấn định số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê chuẩn số lượng đại biểu, số đơn vị bầu cử và danh sách các đơn vị bầu cử ở thành phố Nam Định.

Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ quy định của Luật và Hướng dẫn của Uỷ ban nhân dân tỉnh, căn cứ vào dân số ở các xã, thị trấn (thời điểm 31/12/2010 do cục Thống kê cung cấp và số lượng đại biểu HĐND thành phố Nam Định, số lượng đại biểu HĐND xã, thị trấn đã được ấn định) để hướng dẫn các xã, phường, thị trấn thực hiện và phê chuẩn số lượng đại biểu, số đơn vị bầu cử và danh sách các đơn vị bầu cử ở từng xã, thị trấn theo quy định tại Điều 9, Chương II, Luật bầu cử đại biểu HĐND năm 2003.

Chú ý: Các đơn vị bầu cử được phân chia theo đơn vị hành chính, tuyệt đối không tách bộ phận dân cư của đơn vị hành chính này nhập với bộ phận dân cư của đơn vị hành chính khác để thành lập đơn vị bầu cử.

Các đơn vị lực lượng vũ trang thành lập khu vực bỏ phiếu riêng (Uỷ ban bầu cử tỉnh có hướng dẫn cụ thể).

Uỷ ban nhân dân các cấp phân chia đơn vị bầu cử ở cấp mình, ấn định số đại biểu hội đồng nhân dân được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử và báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp trên trực tiếp phê chuẩn và được công bố chậm nhất là 50 ngày trước ngày bầu cử (02/4/2011).

Cần hạn chế số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử là 2 và nên theo cách phân bổ số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của tỉnh.

4. ViÖc chia khu vùc bá phiÕu thùc hiÖn theo (®iÒu 12 söa ®æi, bæ sung) cña §iÒu 1, LuËt söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt cö ®¹i biÓu Quèc héi vµ LuËt bÇu cö ®¹i biÓu H§ND n¨m 2010. Cô thÓ lµ: mçi ®¬n vÞ bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi chia lµm nhiÒu khu vùc bá phiÕu. Khu vùc bá phiÕu bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi ®ång thêi lµ khu vùc bá phiÕu bÇu cö ®¹i biÓu H§ND c¸c cÊp. ViÖc chia khu vùc bá phiÕu do Uû ban nh©n d©n x·, ph­êng, thÞ trÊn quyÕt ®Þnh vµ do Uû ban nh©n d©n huyÖn, thµnh phè phª chuÈn. Việc phân định khu vực bỏ phiếu phải dựa trên cơ sở sự phân bố dân cư, địa dư, giao thông và tổ chức của các địa phương, tuyệt đối không xé lẻ các thôn, xóm, tổ dân phố để thành lập các khu vực bỏ phiếu và phải có ranh giới rõ ràng giữa các khu vực bỏ phiếu để cử tri dễ nhận biết và thuận tiện khi đi bỏ phiếu.

 æn ®Þnh khu vùc bá phiÕu nh­ bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi n¨m 2007 lµ 1.743 khu vùc bá phiÕu.

VI. øng cö, hiÖp th­¬ng, lùa chän giíi thiÖu ng­êi ra øng cö ®¹i biÓu Quèc héi, ®¹i biÓu H§ND vµ vËn ®éng bÇu cö.

1. VÒ øng cö vµ hå s¬ øng cö:

1.1.  VÒ øng cö vµ hå s¬ øng cö (c¶ ng­êi ®­îc giíi thiÖu øng cö vµ ng­êi tù øng cö) ®¹i biÓu Quèc héi ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh t¹i §iÒu 28 cña LuËt bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi (söa ®æi, bæ sung n¨m 2001). Cô thÓ lµ:

- Ph¶i nép ®Çy ®ñ hå s¬ theo quy ®Þnh.

- Thêi gian nép: Hå s¬ cña nh÷ng ng­êi øng cö vµ tù øng cö chËm nhÊt lµ 17 giê ngµy 18/3/2011 (65 ngµy tr­íc ngµy bÇu cö).

Trong ®ã:

+ Ng­êi ®­îc c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ ë Trung ­¬ng giíi thiÖu øng cö th× nép hå s¬ t¹i Héi ®ång bÇu cö.

+ Ng­êi ®­îc c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ ë tØnh giíi thiÖu øng cö vµ ng­êi tù øng cö th× nép hå s¬ t¹i Uû ban bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi vµ ®¹i biÓu H§ND cÊp tØnh (t¹i Së Néi vô ).

Uû ban bÇu cö đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND tØnh, sau khi nhËn vµ xem xÐt hå s¬ cña ng­êi øng cö vµ ng­êi tù øng cö, nÕu thÊy hîp lÖ theo quy ®Þnh th× Uû ban bÇu cö chuyÓn hå s¬ vµ tiÓu sö tãm t¾t cña ng­êi øng cö vµ ng­êi tù øng cö ®Õn Ban Th­êng trùc Uû ban MTTQ tØnh ®Ó ®­a vµo danh s¸ch hiÖp th­¬ng.

1.2. VÒ øng cö (c¶ ng­êi ®­îc giíi thiÖu øng cö vµ ng­êi tù øng cö) ®¹i biÓu H§ND c¸c cÊp ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh t¹i §iÒu 29 cña LuËt bÇu cö ®¹i biÓu H§ND n¨m 2003. Cô thÓ lµ:

- Ph¶i nép ®Çy ®ñ hå s¬ theo quy ®Þnh.

- Thêi gian nép: Hå s¬ cña nh÷ng ng­êi øng cö vµ tù øng cö chËm nhÊt lµ 17 giê, ngµy 23/3/2011 (60 ngµy tr­íc ngµy bÇu cö).

Uû ban bÇu cö cïng cÊp, sau khi nhËn vµ xem xÐt hå s¬ cña ng­êi øng cö vµ ng­êi tù øng cö, nÕu thÊy hîp lÖ theo quy ®Þnh cña LuËt, th× Uû ban bÇu cö chuyÓn hå s¬ vµ tiÓu sö tãm t¾t, danh s¸ch trÝch ngang cña ng­êi øng cö vµ ng­êi tù øng cö ®Õn Ban Th­êng trùc Uû ban MTTQ cïng cÊp ®Ó ®­a vµo danh s¸ch hiÖp th­¬ng.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ có hướng dẫn chi tiết thực hiện các bước hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Thời gian hoàn thành các bước hiệp thương để gửi danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh để gửi đến Hội đồng bầu cử, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh. Ban thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố Nam Định và Uỷ ban MTTQ xã, thị trấn gửi danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND đến Uỷ ban bầu cử cùng cấp. Thời gian chậm nhất là ngày 22-4-2011(30 ngày trước ngày bầu cử).

Trong đó, tiểu sử tóm tắt của từng ứng cử viên (ở cả 4 cấp: Quốc hội, tỉnh, thành phố và xã, thị trấn) phải có ảnh mầu cỡ 4 cm x 6 cm.

2. VÒ vËn ®éng bÇu cö

Sau ngµy Héi ®ång bÇu cö, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh c«ng bè danh s¸ch nh÷ng ng­êi øng cö ®¹i biÓu Quèc héi, øng cö ®¹i biÓu H§ND tØnh theo tõng ®¬n vÞ bÇu cö, Uû ban MTTQ tØnh tæ chøc ®Ó nh÷ng ng­êi øng cö ®¹i biÓu Quèc héi gÆp gì tiÕp xóc cö tri vµ vËn ®éng bÇu cö. Uû ban bÇu cö thµnh phè Nam §Þnh, Uû ban bÇu cö c¸c x·, thÞ trÊn c«ng bè danh s¸ch nh÷ng ng­êi øng cö ®¹i biÓu H§ND thµnh phè, ®¹i biÓu H§ND c¸c x·, thÞ trÊn theo tõng ®¬n vÞ bÇu cö, UBMTTQ thµnh phè vµ UBMTTQ c¸c x·, thÞ trÊn tæ chøc ®Ó nh÷ng ng­êi øng cö gÆp gì tiÕp xóc cö tri vµ vËn ®éng bÇu cö. Môc ®Ých, yªu cÇu, h×nh thøc, néi dung vËn ®éng bÇu cö ®­îc thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh t¹i §iÒu 52, §iÒu 53 LuËt bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi (söa ®æi, bæ sung n¨m 2001) vµ  §iÒu 46, 47 LuËt bÇu cö ®¹i biÓu H§ND n¨m 2003.

ViÖc vËn ®éng bÇu cö cña nh÷ng ng­êi øng cö ®­îc kÕt thóc tr­íc 7h s¸ng ngµy 20/5/ 2011 (24 giê tr­íc giê bá phiÕu)

VII. Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o

1. KhiÕu n¹i, tè c¸o vÒ viÖc lËp danh s¸ch cö tri:

Khi kiÓm tra danh s¸ch cö tri, nÕu thÊy cã sai xãt th× trong thêi h¹n hai m­¬i l¨m ngµy, kÓ tõ ngµy niªm yÕt, mäi ng­êi cã quyÒn khiÕu n¹i b»ng miÖng hoÆc b»ng v¨n b¶n víi c¬ quan lËp danh s¸ch cö tri. C¬ quan lËp danh s¸ch cö tri ph¶i ghi vµo sæ nh÷ng khiÕu n¹i ®ã. Trong thêi h¹n n¨m ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc khiÕu n¹i, c¬ quan lËp danh s¸ch cö tri ph¶i gi¶i quyÕt vµ th«ng b¸o cho ng­êi khiÕu n¹i biÕt kÕt qu¶ gi¶i quyÕt. Trong tr­êng hîp ng­êi khiÕu n¹i kh«ng ®ång ý vÒ kÕt qu¶ gi¶i quyÕt th× cã quyÒn khëi kiÖn t¹i Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn, thµnh phè. Trong thêi h¹n n¨m ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc khiÕu kiÖn, Tßa ¸n nh©n d©n ph¶i gi¶i quyÕt xong. QuyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n nh©n d©n lµ quyÕt ®Þnh cuèi cïng.

2. KhiÕu n¹i, tè c¸o vÒ danh s¸ch nh÷ng ng­êi øng cö:

2.1. KÓ tõ ngµy c«ng bè danh s¸ch nh÷ng ng­êi øng cö ®¹i biÓu Quèc héi, c«ng d©n cã quyÒn khiÕu n¹i, kiÕn nghÞ víi Ban bÇu cö, ñy ban bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi vµ ®¹i biÓu H§ND tØnh, Héi ®ång bÇu cö vÒ nh÷ng sai xãt trong viÖc lËp danh s¸ch nh÷ng ng­êi øng cö ®¹i biÓu Quèc héi. Ban bÇu cö, Uû ban bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi vµ ®¹i biÓu H§ND tØnh, Héi ®ång bÇu cö ph¶i ghi vµo sæ vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, kiÕn nghÞ ®· nhËn ®­îc. NÕu ng­êi khiÕu n¹i, kiÕn nghÞ kh«ng ®ång ý víi viÖc gi¶i quyÕt ®ã th× cã quyÒn khiÕu n¹i, kiÕn nghÞ ®Õn Héi ®ång bÇu cö Trung ­¬ng. QuyÕt ®Þnh cña Héi ®ång bÇu cö lµ quyÕt ®Þnh cuèi cïng.

2.2. KÓ tõ ngµy c«ng bè danh s¸ch nh÷ng ng­êi øng cö ®¹i biÓu H§ND c¸c cÊp, c«ng d©n cã quyÒn khiÕu n¹i, kiÕn nghÞ víi Ban bÇu cö ë cÊp ®ã vÒ nh÷ng sai xãt trong viÖc lËp danh s¸ch nh÷ng ng­êi øng cö. Ban bÇu cö ph¶i ghi vµo sæ vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, kiÕn nghÞ ®· nhËn ®­îc. NÕu ng­êi khiÕu n¹i, kiÕn nghÞ kh«ng ®ång ý víi viÖc gi¶i quyÕt ®ã th× cã quyÒn khiÕu n¹i, kiÕn nghÞ ®Õn Uû ban bÇu cö cÊp ®ã. QuyÕt ®Þnh cña Uû ban bÇu cö lµ quyÕt ®Þnh cuèi cïng.

 ñy ban bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi vµ ®¹i biÓu H§ND tØnh, Uû ban bÇu cö ®¹i biÓu H§ND thµnh phè Nam §Þnh, Uû ban bÇu cö ®¹i biÓu H§ND x·, thÞ trÊn ng­ng viÖc xem xÐt, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vÒ ng­êi øng cö vµ danh s¸ch nh÷ng ng­êi øng cö vµo ngµy 12/5/2011 (10 ngµy tr­íc ngµy bÇu cö).

Kh«ng xem xÐt, gi¶i quyÕt ®èi víi nh÷ng ®¬n khiÕu n¹i, tè c¸o nÆc danh.

3. KhiÕu n¹i, tè c¸o vÒ kÕt qu¶ bÇu cö:

- Mäi khiÕu n¹i vÒ kÕt qu¶ bÇu cö ph¶i ®­îc göi ®Õn Héi ®ång bÇu cö chËm nhÊt lµ 10 ngµy kÓ ngµy Héi ®ång bÇu cö, Uû ban bÇu cö cïng cÊp c«ng bè kÕt qu¶ bÇu cö.

- Héi ®ång bÇu cö, Uû ban bÇu cö c¸c cÊp cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt gi¶i quyÕt khiÕu n¹i vÒ kÕt qu¶ bÇu cö trong thêi h¹n 30 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc khiÕu n¹i. QuyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i cña Héi ®ång bÇu cö vµ Uû ban bÇu cö cïng cÊp lµ quyÕt ®Þnh cuèi cïng.

VIII. ChuÈn bÞ bÇu cö, tæ chøc ngµy bÇu cö vµ kÕt qu¶ bÇu cö.

1. ChuÈn bÞ bÇu cö

- §Ó ®¶m b¶o cuéc BÇu cö §¹i biÓu Quèc héi kho¸ XIII vµ bÇu cö ®¹i biÓu H§ND c¸c cÊp nhiÖm kú 2011-2016 thùc hiÖn ®óng luËt, c¸c tæ chøc phô tr¸ch bÇu cö vµ c¸c tæ chøc h÷u quan ph¶i thùc hiÖn tèt mét sè néi dung sau:

+ Bè trÝ c¸n bé tham gia c¸c tæ chøc phô tr¸ch bÇu cö ph¶i ®­îc c©n nh¾c, b¶o ®¶m chän ®­îc nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é n¨ng lùc, cã tÝn nhiÖm, cã kinh nghiÖm trong c¸c cuéc bÇu cö tr­íc vµ ph¶i ®­îc tËp huÊn vÒ nghiÖp vô.

+ C¸c tæ chøc phô tr¸ch bÇu cö, c¬ quan, tæ chøc h÷u quan theo chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh kiÓm tra c¸c néi dung triÓn khai vµ c¸c ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o cho cuéc bÇu cö nh­: viÖc lËp danh s¸ch cö tri, c¸c lo¹i phiÕu bÇu, hßm phiÕu, con dÊu, b¨ng, cê, khÈu hiÖu tuyªn truyÒn, cæ ®éng, c«ng t¸c an ninh trËt tù, an toµn x·  héi, c¸c ph­¬ng tiÖn vµ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c cã liªn quan ®Õn bÇu cö.

- Kinh phÝ bÇu cö: C¨n cø vµo kinh phÝ bÇu cö Trung ­¬ng cÊp, ñy ban bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi vµ ®¹i biÓu H§ND tØnh sÏ ph©n bæ cho c¸c ®¬n vÞ theo quy ®Þnh.

+ Ngoµi nguån kinh phÝ trªn, kinh phÝ cho bÇu cö cßn bao gåm kinh phÝ ®· ®­îc c©n ®èi trong kÕ ho¹ch ng©n s¸ch chi cho ho¹t ®éng th­êng xuyªn cña ®Þa ph­¬ng.

+ ViÖc sö dông kinh phÝ cho bÇu cö ph¶i qu¸n triÖt nguyªn t¾c tiÕt kiÖm, ®óng môc ®Ých, thiÕt thùc, cã hiÖu qu¶.

2. Tæ chøc ngµy bÇu cö

Cuéc bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi kho¸ XIII vµ bÇu cö ®¹i biÓu H§ND c¸c cÊp, nhiÖm kú 2011-2016 lµ lÇn ®Çu tiªn cö tri ®i bÇu ®¹i biÓu 4 cÊp cïng mét ngµy (Quèc héi, tØnh, thµnh phè vµ x·, thÞ trÊn). V× vËy cÇn chó ý:

- Phßng bá phiÕu ph¶i ®­îc trang trÝ trang träng ®¶m b¶o nh÷ng ®iÒu kiÖn, ph­¬ng tiÖn cÇn thiÕt nh­ bµn, ghÕ, bót, mùc, c¸c lo¹i phiÕu bÇu ®Ó cö tri ®Õn bá phiÕu ®­îc thuËn lîi vµ b¶o ®¶m nguyªn t¾c trùc tiÕp bá, phiÕu kÝn. Trong phòng bỏ phiếu phải có nội quy và bản hướng dẫn bỏ phiếu, để đảm bảo trật tự, cử tri tự giác thực hiện đúng nhiệm vụ bỏ phiếu của mình.

- Trong thêi h¹n 10 ngµy tr­íc bÇu cö (b¾t ®Çu tõ ngµy 12 - 5 -2011) Tæ bÇu cö ph¶i th­êng xuyªn th«ng b¸o cho cö tri biÕt ngµy bÇu cö, n¬i bá phiÕu b»ng h×nh thøc niªm yÕt vµ trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng.

- Nơi bỏ phiếu phải có người bảo vệ, phải có phương án phòng chống cháy, nổ, cũng như khi thời tiết không thuận lợi, để đảm bảo cho cuộc bầu cử được an toàn, liên tục.

- Tuỳ tình hình và điều kiện ở địa phương mà nơi tổ chức bỏ phiếu cho phù hợp. Nhất thiết không tổ chức bỏ phiếu ngoài trời; trong trường hợp đặc biệt bỏ phiếu ngoài trời phải làm rạp che để tránh nắng, mưa gió và được trang trí trang trọng. Nơi bỏ phiếu phải có Quốc kỳ, Quốc huy, khẩu hiệu, và ảnh Bác Hồ (có văn bản hướng dẫn riêng).

- C¸c nh©n viªn Tæ bÇu cö ®­îc ph©n c«ng râ nhiÖm vô, ph¹m vi tr¸ch nhiÖm, ph¶i cã phï hiÖu ®Ó nh©n d©n tiÖn liªn hÖ.

- Nơi bỏ phiếu phải có các phương tiện thông tin, (như loa đài truyền thanh) để thường xuyên thông báo tình hình đi bầu cử của cử tri cũng như tuyên truyền, vận động và hướng dẫn cử tri đi bỏ phiếu nhanh, gọn và đúng luật.

- ViÖc bá phiÕu b¾t ®Çu tõ b¶y giê s¸ng ®Õn b¶y giê tèi. Tuú t×nh h×nh cô thÓ cña ®Þa ph­¬ng Tæ bÇu cö cã thÓ quyÕt ®Þnh cho bÇu cö sím h¬n nh­ng kh«ng ®­îc tr­íc n¨m giê s¸ng hoÆc kÕt thóc muén h¬n nh­ng kh«ng qu¸ m­êi giê ®ªm. Trong trường hợp đặc biệt, nếu có sự cố bất ngờ làm gián đoạn việc bỏ phiếu thì Tổ bầu cử phải lập tức niêm phong các giấy tờ, hòm phiếu và báo cáo về Ban bầu cử, đồng thời triển khai phương án dự phòng để cuộc bỏ phiếu được tiếp tục. Nếu vì lý do đặc biệt không thể tiếp tục việc bỏ phiếu, Tổ bầu cử phải báo cáo ngay với Ban bầu cử để kiến nghị Uỷ ban bầu cử xem xét, quyết định.

- LÔ khai m¹c ph¶i trang nghiªm, thiÕt thùc, t¹o kh«ng khÝ phÊn khëi cho ngµy bÇu cö (có văn bản hướng dẫn riêng).

- Trong ngày bầu cử, Uỷ ban bầu cử các cấp phải phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ các cấp đi kiểm tra các khu vực bỏ phiếu, đảm bảo cho việc bỏ phiếu được tiến hành đúng luật, kịp thời giúp cơ sở giải quyết những khó khăn nảy sinh trong quá trình bầu cử.

3. KÕt qu¶ bÇu cö.

ViÖc kiÓm phiÕu, lËp biªn b¶n kiÓm phiÕu ph¶i ®­îc tiÕn hµnh ngay sau khi kÕt thóc cuéc bá phiÕu t¹i phßng bá phiÕu vµ cã sù chøng kiÕn cña 2 cö tri kh«ng ph¶i lµ ng­êi øng cö.

Sau khi nhËn ®­îc biªn b¶n kÕt qu¶ kiÓm phiÕu ®¹i biÓu Quèc héi, ®¹i biÓu H§ND c¸c cÊp cña c¸c Tæ bÇu cö, Ban bÇu cö ë cÊp ®ã kiÓm tra c¸c biªn b¶n ®ã vµ lËp biªn b¶n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ bÇu cö ë ®¬n vÞ bÇu cö cña m×nh göi ®Õn ngay Uû ban bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi vµ ®¹i biÓu H§ND tØnh vµ Th­êng trùc H§ND, Uû ban nh©n d©n, Uû ban MTTQ tØnh tr­íc ngµy 23/5/2011.

Sau khi nhËn vµ kiÓm tra biªn b¶n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ bÇu cö cña c¸c Ban bÇu cö vµ gi¶i quyÕt c¸c khiÕu n¹i (nÕu cã), Uû ban bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi vµ ®¹i biÓu H§ND tØnh lËp biªn b¶n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi, ®¹i biÓu H§ND c¸c cÊp ë tØnh vµ göi ®Õn Héi ®ång bÇu cö, Uû ban Trung ­¬ng MTTQ ViÖt Nam, Th­êng trùc H§ND tØnh, UBND tØnh, Uû ban MTTQ tØnh chËm nhÊt ngµy 27/5/2011 (05 ngµy sau ngµy bÇu cö).

Trong cuéc BÇu cö §¹i biÓu Quèc héi kho¸ XIII vµ bÇu cö ®¹i biÓu H§ND c¸c cÊp nhiÖm kú 2011-2016, ngµy 22/5/2011, nÕu sè ng­êi tróng cö ®¹i biÓu Quèc héi ch­a ®ñ sè ®¹i biÓu ®­îc bÇu do Uû ban th­êng vô Quèc héi Ên ®Þnh cho ®¬n vÞ bÇu cö th× Ban bÇu cö ph¶i ghi râ vµo biªn b¶n vµ b¸o c¸o ngay cho Uû ban bÇu cö ®Ò nghÞ Héi ®ång bÇu cö xem xÐt, quyÕt ®Þnh viÖc bÇu cö thªm ë ®¬n vÞ ®ã. §èi víi ®¹i biÓu H§ND tØnh, thµnh phè, x·, thÞ trÊn nÕu sè ng­êi tróng cö ch­a ®ñ sè ®¹i biÓu ®­îc bÇu do Uû ban bÇu cö tØnh, Uû ban bÇu cö thµnh phè vµ Uû ban bÇu cö x·, thÞ trÊn Ên ®Þnh cho ®¬n vÞ bÇu cö th× Ban bÇu cö ph¶i ghi râ vµo biªn b¶n vµ b¸o c¸o ngay cho Uû ban bÇu cö ë cÊp ®ã ®Ó B¸o c¸o Uû ban bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi kho¸ XIII vµ ®¹i biÓu H§ND tØnh nhiÖm kú 2011-2016 xem xÐt, quyÕt ®Þnh viÖc bÇu cö thªm ë ®¬n vÞ ®ã. NÕu ph¶i bÇu thªm th× ngµy bÇu cö sÏ ®­îc tiÕn hµnh chËm nhÊt lµ ngµy 11/6/2011 (20 ngµy sau ngµy bÇu cö).

ë mçi ®¬n vÞ bÇu cö, nÕu sè cö tri ®i bá phiÕu ngµy 22/5/2011 ch­a ®­îc qu¸ nöa sè cö tri ghi trong danh s¸ch cö tri th× Ban bÇu cö ph¶i ghi râ vµo biªn b¶n vµ b¸o c¸o ngay cho Uû ban bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi kho¸ XIII vµ ®¹i biÓu H§ND tØnh ®Ò nghÞ Héi ®ång bÇu cö xem xÐt, quyÕt ®Þnh viÖc bÇu cö l¹i ë ®¬n vÞ bÇu cö ®ã. NÕu bÇu cö l¹i th× ngµy bÇu cö ®­îc tiÕn hµnh chËm nhÊt lµ ngµy 06/6/2011 (15 ngµy sau ngµy bÇu cö).

IX. ChÕ ®é b¸o c¸o

§Ó tØnh chØ ®¹o bÇu cö ®óng tiÕn ®é, ®óng luËt vµ b¸o c¸o víi Trung ­¬ng vÒ c«ng t¸c BÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi, ®¹i biÓu H§ND c¸c cÊp, c¸c Ban bÇu cö, Tæ bÇu cö, c¸c ngµnh, c¸c cÊp, c¸c c¬ quan, tæ chøc h÷u quan thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é b¸o c¸o vÒ tØnh (qua Së Néi vô) theo quy ®Þnh cña LuËt, theo tr×nh tù thêi gian vµ nh÷ng néi dung sau:

* §ît 1: B¸o c¸o viÖc tæ chøc héi nghÞ triÓn khai vÒ c«ng t¸c bÇu cö, c«ng t¸c kiÓm tra n¾m t×nh h×nh vÒ c¸c ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn cho bÇu cö: D©n sè, cö tri, hßm phiÕu, con dÊu, kÕ ho¹ch triÓn khai c«ng t¸c an ninh trËt tù x· héi. Thêi gian b¸o c¸o chËm nhÊt lµ ngµy 28 - 02 - 2011.

* §ît 2: B¸o c¸o viÖc lÊy ý kiÕn cö tri n¬i c«ng t¸c cña ng­êi ®­îc c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ giíi thiÖu øng cö ®¹i biÓu Quèc héi kho¸ XIII, ®¹i biÓu HDND c¸c cÊp . Thêi gian b¸o c¸o chËm nhÊt lµ ngµy 23-3-2011.

*§ît 3: B¸o c¸o vÒ c«ng t¸c tuyªn truyÒn, cæ ®éng cho bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi kho¸ XIII vµ ®¹i biÓu H§ND c¸c cÊp nhiÖm kú 2011-2016; viÖc lÊy ý kiÕn cö tri n¬i c­ tró vÒ ng­êi øng cö, viÖc triÓn khai häc tËp LuËt bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi n¨m 2001; LuËt bÇu cö ®¹i biÓu H§ND n¨m 2003; LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi vµ LuËt bÇu cö ®¹i biÓu H§ND n¨m 2010 . Thêi gian b¸o c¸o chËm nhÊt lµ ngµy 12 - 4 -2011.

* §ît 4: - B¸o c¸o tæng hîp toµn bé c¸c néi dung ®· triÓn khai vÒ BÇu cö §¹i biÓu Quèc héi vµ ®¹i biÓu H§ND c¸c cÊp, víi c¸c néi dung sau ®©y chËm nhÊt vµo ngµy 06 - 05 – 2011 (thø 6).

+ ViÖc ph©n chia khu vùc bá phiÕu, thµnh lËp tæ bÇu cö.

+ ViÖc lËp, niªm yÕt danh s¸ch cö tri vµ gi¶i quyÕt c¸c khiÕu n¹i, tè c¸o vÒ danh s¸ch cö tri.

+ Niªm yÕt danh s¸ch nh÷ng ng­êi øng cö ®¹i biÓu Quèc héi vµ ®¹i biÓu H§ND c¸c cÊp theo ®¬n vÞ bÇu cö.

+ Tæ chøc héi nghÞ tiÕp xóc, gÆp gì cö tri vµ vËn ®éng bÇu cö.

+ C«ng t¸c tuyªn truyÒn vÒ bÇu cö.

+ ViÖc bè trÝ c¸c ph­¬ng tiÖn, ®iÒu kiÖn cã liªn quan ®Õn bÇu cö.

+ T×nh h×nh trËt tù an ninh, an toµn x· héi.

* Riªng tr­íc, trong, sau ngµy bÇu cö (b¸o c¸o b»ng ®iÖn tho¹i vÒ sè m¸y 0350.3636172 (phßng X©y dùng chÝnh quyÒn Së Néi vô); 0350. 3649370; sè m¸y di ®éng: 0913290213 (Th­ ký UBBC – Gi¸m ®èc Së Néi vô); sè Fax 03503649403

- B¸o c¸o toµn bé c«ng t¸c chuÈn bÞ cho ngµy bÇu cö ®­îc thùc hiÖn vµo ngµy 20 - 5 - 2011.

- B¸o c¸o vÒ tiÕn ®é ngµy bÇu cö (trong ngµy 22 - 5 - 2011)

    + LÇn thø nhÊt, tõ 7 giê 30 ®Õn 8 giê 30: T×nh h×nh tæ chøc khai m¹c, sè cö tri tham gia khai m¹c.

+ LÇn thø 2, tõ 10 giê ®Õn 11 giê 30: DiÔn biÕn cña cuéc bÇu cö, tû lÖ cö tri ®i bÇu, sè khu vùc cã 100% cö tri ®i bÇu.

+ LÇn thø 3, tõ 14 giê ®Õn 15 giê 30: T×nh h×nh bÇu cö ë c¸c khu vùc bá phiÕu, tû lÖ ®i bÇu.

+ LÇn thø 4, tõ 18 giê ®Õn 19 giê 30: T×nh h×nh chung vÒ bÇu cö, sè hßm phiÕu ch­a më, viÖc kiÓm phiÕu ë c¸c khu vùc bá phiÕu.

+ LÇn thø 5, tõ 20 giê ®Õn 24 giê: T×nh h×nh chung vÒ bÇu cö, viÖc kiÓm phiÕu ë c¸c khu vùc bá phiÕu.

* ViÖc b¸o c¸o kÕt qu¶ bÇu cö theo quy ®Þnh cña LuËt

X. VÒ c«ng t¸c tuyªn truyÒn BÇu cö §¹i biÓu Quèc héi kho¸ XIII vµ bÇu cö ®¹i biÓu H§ND c¸c cÊp, nhiÖm kú 2011-2016

Cuéc bÇu cö §¹i biÓu quèc héi kho¸ XIII vµ bÇu cö ®¹i biÓu H§ND c¸c cÊp nhiÖm kú 2011-2016 ®©y lµ lÇn ®Çu tiªn tæ chøc bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi vµ ®¹i biÓu H§ND c¸c cÊp cïng mét ngµy. Do vËy c¨n cø h­íng dÉn cña Héi ®ång bÇu cö, ñy ban bÇu cö c¸c cÊp thµnh lËp TiÓu ban chØ ®¹o c«ng t¸c tuyªn truyÒn bÇu cö. TiÓu ban chØ ®¹o c«ng t¸c tuyªn truyÓn bÇu cö c¨n cø vµo h­íng dÉn c«ng t¸c tuyªn truyÒn cña Héi ®ång bÇu cö vµ kÕ ho¹ch c«ng t¸c bÇu cö cña ñy ban bÇu cö tØnh ®Ó x©y dùng ch­¬ng tr×nh, néi dung vµ tæ chøc chØ ®¹o c¸c c¬ quan tuyªn truyÒn tõ tØnh ®Õn c¬ së triÓn khai thùc hiÖn vµ th­êng xuyªn b¸o c¸o ñy ban bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi vµ bÇu cö ®¹i biÓu H§ND tØnh vÒ c«ng t¸c tuyªn truyÒn bÇu cö; TiÓu ban chØ ®¹o c«ng t¸c tuyªn truyÒn bÇu cö cã kÕ ho¹ch c«ng t¸c tuyªn truyÒn cô thÓ víi néi dung sau:

1. Tuyªn truyÒn vÒ môc ®Ých, ý nghÜa cña cuéc bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi kho¸ XIII vµ bÇu cö ®¹i biÓu H§ND c¸c cÊp: NghÞ quyÕt, ChØ thÞ cña §¶ng, Nhµ n­íc, v¨n b¶n cña Uû ban Th­êng vô Quèc héi, Uû ban Trung ­¬ng MTTQ ViÖt Nam, Héi ®ång bÇu cö vµ Uû ban bÇu cö c¸c cÊp.

2. Giíi thiÖu néi dung cña LuËt bÇu cö ®¹i biÓu quèc héi n¨m 2001, LuËt bÇu cö ®¹i biÓu H§ND n¨m 2003; LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi vµ LuËt bÇu cö ®¹i biÓu H§ND n¨m 2010. TËp trung tuyªn truyÒn vÒ ý nghÜa vµ c¸c nguyªn t¾c vÒ bÇu cö; ®Æc biÖt lµ tiªu chuÈn cña ®¹i biÓu Quèc héi, ®¹i biÓu H§ND c¸c cÊp; quyÒn bÇu cö vµ øng cö cña c«ng d©n; tr¸ch nhiÖm cña cö tri trong qu¸ tr×nh bÇu cö.

XI. C«ng t¸c ®¶m b¶o an ninh, trËt tù an toµn x· héi trong cuéc bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi khãa XIII vµ bÇu cö ®¹i biÓu H§ND c¸c cÊp

C¨n cø vµo h­íng dÉn cña Héi ®ång bÇu cö, Uû ban bÇu cö c¸c cÊp sÏ thµnh lËp tiÓu ban chØ ®¹o c«ng t¸c ®¶m b¶o an ninh, trËt tù, an toµn x· héi. TiÓu ban cã nhiÖm vô gióp Uû ban bÇu cö c¸c cÊp x©y dùng ch­¬ng tr×nh cô thÓ nh»m ®¶m b¶o an ninh, trËt tù cho cuéc bÇu cö. Cô thÓ lµ:

- X©y dùng kÕ ho¹ch, ch­¬ng tr×nh cô thÓ cña TiÓu ban trong thêi gian tõ sau héi nghÞ triÓn khai c«ng t¸c bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi kho¸ XIII vµ bÇu cö ®¹i biÓu H§ND c¸c cÊp cña tØnh ®Õn khi kÕt thóc cuéc bÇu cö (tõ ngµy 15 - 02 - 2011 ®Õn 12 - 6- 2011)

Phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c c¬ quan qu©n sù, c«ng an, viÖn kiÓm s¸t, Toµ ¸n, Thanh tra vµ c¸c c¬ quan h÷u quan x©y dùng ph­¬ng ¸n cô thÓ, kÞp thêi øng phã víi nh÷ng t×nh huèng cã thÓ x¶y ra, ®¶m b¶o cho cuéc bÇu cö ®­îc diÔn ra an toµn tuyÖt ®èi, ph¸t hiÖn vµ xö lý kÞp thêi nh÷ng ©m m­u ph¸ ho¹i cuéc bÇu cö. Trong ®ã, chó ý ®Õn c¸c ®Þa bµn träng ®iÓm, nh÷ng n¬i phøc t¹p dÔ x¶y ra mÊt æn ®Þnh.

C.  VÒ l·nh ®¹o, chØ ®¹o cuéc bÇu cö

- C¸c cÊp Uû §¶ng chØ ®¹o Th­êng trùc Héi ®ång nh©n d©n, Uû ban nh©n d©n cïng cÊp trong ph¹m vi nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c«ng t¸c bÇu cö theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

- C¸c thµnh viªn ñy ban bÇu cö c¸c cÊp c¨n cø nhiÖm vô vµ ®Þa bµn ®­îc ph©n c«ng phô tr¸ch chñ ®éng phèi hîp víi l·nh ®¹o, víi c¸c c¬ quan vµ ®Þa ph­¬ng liªn quan ®Ó chØ ®¹o c«ng t¸c bÇu cö ®¶m b¶o theo ®óng yªu cÇu chØ ®¹o cña ñy ban bÇu cö vµ ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

- Uû ban MÆt trËn Tæ quèc tØnh tæ chøc hiÖp th­¬ng lùa chän giíi thiÖu ng­êi ra øng cö ®¹i biÓu Quèc héi kho¸ XIII vµ øng cö ®¹i biÓu H§ND tØnh. Uû ban MTTQ thµnh phè Nam §Þnh vµ Uû ban MTTQ c¸c x·, thÞ trÊn lùa chän giíi thiÖu ng­êi ra øng cö ®¹i biÓu H§ND cïng cÊp.

- C¸c së, ban, ngµnh, c¸c c¬ quan liªn quan theo chøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh thùc hiÖn c«ng t¸c bÇu cö theo sù ph©n c«ng cña ñy ban bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi vµ bÇu cö ®¹i biÓu H§ND tØnh :

1. Së Néi vô lµm nhiÖm vô th­êng trùc cho Uû ban bÇu cö tØnh, cã nhiÖm vô h­íng dÉn nghiÖp vô, kiÓm tra n¾m t×nh h×nh vÒ bÇu cö, tæng hîp kÕt qu¶ bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi kho¸ XIII vµ ®¹i biÓu H§ND c¸c cÊp trªn ®Þa bµn tØnh, phèi hîp víi Së Tµi chÝnh gióp Uû ban bÇu cö tØnh lËp dù to¸n ph©n bæ kinh phÝ bÇu cö cho c¸c ngµnh, c¸c cÊp; in Ên, ph©n phèi c¸c lo¹i tµi liÖu, biÓu mÉu, c¸c lo¹i con dÊu phôc vô cho cuéc bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi vµ bÇu cö ®¹i biÓu H§ND c¸c cÊp nhiÖm kú 2011-2016.

2. Së Tµi chÝnh cã tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o kinh phÝ cho cuéc bÇu cö theo h­íng dÉn cña Bé Tµi chÝnh vµ sù chØ ®¹o cña Uû ban nh©n d©n tØnh, Uû ban bÇu cö tØnh.

3. Së T­ ph¸p phèi hîp víi Ban Tuyªn gi¸o TØnh uû tæ chøc båi d­ìng b¸o c¸o viªn vÒ LuËt bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi n¨m 2001, LuËt bÇu cö ®¹i biÓu H§ND n¨m 2003; LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi vµ LuËt bÇu cö ®¹i biÓu H§ND n¨m 2010 cho c¸c ngµnh vµ c¸c huyÖn, thµnh phè.

4. Ngµnh B­u ®iÖn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ th«ng tin liªn l¹c ®­îc th«ng suèt vµ kÞp thêi trong thêi gian bÇu cö.

5. Ngµnh §iÖn lùc tØnh b¶o ®¶m ®iÖn th­êng xuyªn trong ®ît bÇu cö, nhÊt lµ ngµy bÇu cö vµ sau bÇu cö ®Ó sö dông c¸c thiÕt bÞ phôc vô tæng hîp sè liÖu bÇu cö.

6. Së V¨n ho¸, thÓ thao vµ du lÞch; Së Th«ng tin vµ truyÒn th«ng tæ chøc tuyªn truyÒn vÒ bÇu cö theo néi dung h­íng dÉn cña Héi ®ång bÇu cö, Uû ban bÇu cö tØnh vµ cña Ban Tuyªn gi¸o TØnh uû.

7. B¸o Nam §Þnh, §µi ph¸t thanh & truyÒn h×nh tØnh, c¸c c¬ quan b¸o chÝ Trung ­¬ng b¸m s¸t lÞch c«ng t¸c vÒ bÇu cö ®Ó th­êng xuyªn ®­a tin vµ tuyªn truyÒn vÒ bÇu cö.

8. C«ng an tØnh, Bé chØ huy Qu©n sù tØnh, Bé ®éi Biªn phßng tØnh phèi hîp víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng x©y dùng c¸c ph­¬ng ¸n cô thÓ ®Ó ®¶m  b¶o tèt c«ng t¸c an ninh chÝnh trÞ, trËt tù an toµn x· héi trªn ®Þa bµn tØnh trong suèt qu¸ tr×nh tiÕn hµnh bÇu cö.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác