Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 15/2007/NĐ-CP của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
Việc tiến hành phân loại đơn vị hành chính tỉnh và huyện, thành phố, nhằm mục đích, yêu cầu sau đây:
1. Bảo đảm sự ổn định của đơn vị hành chính tỉnh và huyện, thành phố, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước ở các địa phương.
2. Làm căn cứ để hoạch định chính sách phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng tổ chức bộ máy Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND huyện, thành phố.
3. Làm cơ sở để nhà nước xây dựng chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức phù hợp với từng đơn vị hành chính.
4. Việc tiến hành phân loại đơn vị hành chính tỉnh và huyện, thành phố phải đảm bảo tính khách quan và khoa học, đảm bảo chính xác, đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định.
B. CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI
I. Tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị định số 15/2007/NĐ-CP và Thông tư số 05/2007/TT-BNV.
- Ở tỉnh:
+ Thành phần: mời Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành có liên quan; Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND, Trưởng phòng Nội vụ LĐTB&XH các huyện, thành phố;
+ Thời gian: xong trước ngày 5- 9- 2007.
- Ở huyện:
+ Thành phần: Thường trực huyện uỷ, thành uỷ; Thường trực HĐND, UBND huyện, thành phố; Trưởng các phòng, ban chuyên môn có liên quan.
+ Thời gian: xong trước ngày 15 -9 -2007.
II. Lập hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phân loại:
1. Lập hồ sơ:Sở Nội vụ chủ trì lập hồ sơ phân loại đơn vị hành chính tỉnh, Phòng Nội vụ-LĐTB&XH chủ trì lập hồ sơ phân loại đơn vị hành chính huyện và thành phố. Nội dung hồ sơ gồm:
a. Bản đồ sao lục của đơn vị hành chính tỉnh và huyện, thành phố được thực hiện trên khổ giấy A0. Bản đồ sao lục thể hiện rõ địa giới hành chính, tỷ lệ bản đồ, số liệu về diện tích tự nhiên, vị trí địa lý, ngày tháng năm sao lục do Chủ tịch UBND cùng cấp ký tên, đóng dấu xác nhận.
Bản đồ sao lục dựa trên một trong các loại bản đồ sau:
- Bản đồ thực hiện Chỉ thị 364/CT-HĐBT ngày 06-11-1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ).
- Bản đồ mới điều chỉnh địa giới hành chính (đối với các đơn vị hành chính mới được điều chỉnh địa giới hành chính sau năm 1991)
- Bản đồ của đơn vị hành chính mới thành lập (đối với các đơn vị hành chính mới được chia tách, tái lập sau năm 1991).
b. Về dân số: lấy số liệu dân số tự nhiên trên địa bàn tính đến ngày 31-12-2006. Dân số của Tỉnh do Cục Thống kê tỉnh cung cấp, dân số huyện, thành phố do Phòng Thống kê các huyện, thành phố cung cấp, xác nhận.
c. Về diện tích tự nhiên: diện tích tự nhiên của tỉnh và các huyện, thành phố thống nhất lấy số liệu theo Quyết định 272/QĐ-TTg ngày 27-02-2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kết quả kiểm kê đất đai năm 2005. Báo cáo số liệu về diện tích tự nhiên của tỉnh do Sở Tài nguyên – Môi trường cung cấp, của huyện, do Phòng Tài nguyên - Môi trường, thành phố Nam Định do phòng Nhà đất - xây dựng cung cấp, xác nhận.
d. Các yếu tố đặc thù:
Các địa phương tập hợp các văn bản về các yếu tố đặc thù của địa phương mình theo quy định tại Nghị định số 15/2007/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 05/2007/TT-BNV của Bộ Nội vụ.
Báo cáo số liệu về tài chính: thu, chi ngân sách nhà nước đối với tỉnh do Sở Tài chính cung cấp, xác nhận; tổng thu, chi ngân sách bình quân 3 năm (2004 - 2005 - 2006), tổng thu ngân sách bình quân 3 năm của huyện và thành phố Nam Định so với kế hoạch của UBND tỉnh giao cho các huyện và thành phố bình quân 3 năm (2004 - 2005 - 2006), do Phòng Tài chính - kế hoạch huyện, thành phố cung cấp xác nhận. Còn các yếu tố đặc thù khác do UBND các huyện, thành phố xác nhận.
e. Báo cáo thống kê tổng hợp các tiêu chí về dân số, diện tích và các yếu tố đặc thù:
Các địa phương tự chấm điểm phân loại. Việc tính điểm theo các tiêu chí phân loại thực hiện theo hướng dẫn tại Mục I, Thông tư số 05/2007/TT-BNV ngày 21-6-2007 của Bộ Nội vụ
Riêng đối với thành phố Nam Định được công nhận là đơn vị hành chính loại I thì không tính điểm phân loại nhưng phải nộp hồ sơ có đủ 3 tiêu chí là dân số, diện tích và yếu tố đặc thù để thẩm định trình cấp có thẩm quyền quyết định công nhận phân loại đơn vị hành chính.
Việc lập hồ sơ theo các nội dung trên đây ở tỉnh và các huyện, thành phố hoàn thành chậm nhất vào cuối tháng 10 - 2007 để báo cáo UBND tỉnh, UBND huyện, trình HĐND tỉnh, HĐND huyện, thành phố theo quy định.
2. Trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua hồ sơ phân loại đơn vị hành chính tỉnh và các huyện, thành phố
Sở Nội vụ, Phòng nội vụ-LĐTB&XH các huyện, thành phố hoàn chỉnh hồ sơ và Tờ trình của UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố để báo cáo với HĐND cùng cấp ban hành Nghị quyết thông qua.
Riêng đối với thành phố Nam Định không phải thông qua HĐND thành phố ban hành Nghị quyết, nhưng UBND thành phố phải báo cáo để HĐND thành phố biết trước khi thẩm định và trình cơ quan có thẩm quyền quyết định phân loại.
Thời gian trình HĐND tỉnh và HĐND huyện, thành phố vào kỳ họp thứ 9, cuối năm 2007.
3. Thẩm định hồ sơ:
- Hồ sơ phân loại đơn vị hành chính tỉnh: sau khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh, Sở Nội vụ tham mưu để UBND tỉnh trình Hội đồng thẩm định Trung ương tiến hành thẩm định hồ sơ phân loại đơn vị hành chính tỉnh.
- Hồ sơ phân loại đơn vị hành chính huyện, thành phố do Hội đồng thẩm định tỉnh thẩm định. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng thẩm định tỉnh do Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên – Môi trường, Cục Thống kê tỉnh tiến hành kiểm tra, xem xét hồ sơ, trình tự, thủ tục và phương pháp tính điểm phân loại đơn vị hành chính huyện, thành phố.
Việc thẩm định hồ sơ phân loại hành chính huyện, thành phố xong trước ngày 15 - 01 - 2008.
4. Trình cấp có thẩm quyền phân loại đơn vị hành chính tỉnh và các huyện, thành phố:
- Phân loại đơn vị hành chính tỉnh:
Sau khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh và kết quả của Hội đồng thẩm định, Bộ Nội vụ hoàn chỉnh hồ sơ và trình Thủ tướng chính phủ xem xét, quyết định phân loại đơn vị hành chính tỉnh Nam Định.
- Phân loại đơn vị hành chính huyện, thành phố:
Sau khi có Nghị quyết của HĐND huyện, thành phố và kết quả của Hội đồng thẩm định cấp tỉnh, Sở Nội vụ hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo UBND tỉnh trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ xem xét, quyết định phân loại đơn vị hành chính huyện, thành phố thuộc tỉnh Nam Định.
Thời gian nộp hồ sơ phân loại đơn vị hành chính tỉnh và các huyện, thành phố về Bộ Nội vụ trước ngày 30 tháng 01 năm 2008 để hoàn thành việc phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện trong cả nước chậm nhất là Quý I - 2008.
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Để triển khai thực hiện Nghị định số 15/2007/NĐ-CP của Chính phủ đảm bảo đúng quy định và có chất lượng, UBND tỉnh giao cho các sở, ngành và các địa phương triển khai thực hiện các công việc sau đây:
1. Sở Nội vụ:
- Giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Nghị định 15/2007/NĐ-CP và Thông tư 05/2007/TT - BNV trên địa bàn tỉnh.
- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo phòng Nội vụ –LĐTB&XH xây dựng hồ sơ và triển khai các công việc theo quy định về phân loại đơn vị hành chính huyện, thành phố.
- Chủ trì phối hợp với các sở: Tài nguyên – Môi trường, Tài chính, Cục Thống kê tỉnh trong việc xây dựng hồ sơ về phân loại đơn vị hành chính tỉnh và tiến hành thẩm định hồ sơ phân loại đơn vị hành chính huyện, thành phố trước khi trình Bộ Nội vụ xem xét, quyết định.
- Phối hợp với Sở Tài chính lập dự trù kinh phí thực hịên Nghị định 15/2007/NĐ-CP và Thông tư 05/2007/TT - BNV trình UBND tỉnh xem xét, quyết định
2. Sở Tài nguyên – Môi trường:
Có trách nhiệm cung cấp bản đồ và các số liệu liên quan đến diện tích đất tự nhiên của tỉnh và chỉ đạo, hướng dẫn phòng Tài nguyên – Môi trường các huyện, thành phố cung cấp bản đồ và các số liệu liên quan đến diện tích đất tự nhiên của các huyện, thành phố; đồng thời tham gia vào Hội đồng thẩm định tỉnh để thẩm định hồ sơ phân loại đơn vị hành chính huyện, thành phố.
3. Sở Tài chính: có trách nhiệm cung cấp số liệu liên quan đến tài chính, thu chi ngân sách theo tiêu chí đặc thù về tài chính của tỉnh và chỉ đạo hướng dẫn phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thành phố cung cấp các số liệu liên quan đến tiêu chí đặc thù về tài chính của các huyện, thành phố để xây dựng hồ sơ về phân loại đơn vị hành chính huyện, thành phố, đồng thời tham gia vào Hội đồng thẩm định tỉnh để thẩm định hồ sơ phân loại đơn vị hành chính huyện, thành phố
4. Cục Thống kê tỉnh: có trách nhiệm cung cấp số liệu về dân số của tỉnh theo quy định và chỉ đạo, hướng dẫn phòng Thống kê các huyện, thành phố cung cấp số liệu về dân số để xây dựng hồ sơ phân loại đơn vị hành chính huyện, thành phố. Đồng thời tham gia hội đồng thẩm định tỉnh để thẩm định hồ sơ phân loại đơn vị hành chính huyện, thành phố.
5. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố: phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở Tài chính và Cục Thống kê tỉnh chỉ đạo phòng Nội vụ – Lao động – Thương binh và xã hội, các phòng, ban chức năng xây dựng hồ sơ phân loại đơn vị hành chính huyện, thành phố theo đúng quy định của Trung ương và của UBND tỉnh.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, các sở, ngành chức năng báo cáo kịp thời về Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để chỉ đạo giải quyết./.
Nguồn Sở Nội vụ tỉnh Nam Định

Các tin khác