Kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, phuờng tỉnh Nam Định

Các bước tiến hành thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, phuờng tỉnh Nam Định như sau:

- Thành lập Ban chỉ đạo của tỉnh để chỉ đạo tổ chức thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, phường;

- Tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về triển khai thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường

- Tổ chức công tác tuyên truyền việc thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, phường;

- Thực hiện việc kết thúc nhiệm kỳ hoạt động của HĐND huyện, phường

- Thực hiện việc bổ nhiệm Chủ tịch, Phó chủ tịch và thành viên UBND huyện, phường;

- Giải quyết chế độ, chính sách đối với cácn bộ trong quá trình thực hiện thí điểm

- Tổ chức sơ kết việc thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, phường;

- Tổ chức tổng kết việc thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, phường;

Chi tiết Kế hoạch số 01-KH/BCĐ

Các tin khác