NGÀNH NỘI VỤ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ THAM MƯU VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2011-2016

Mặc dù có những thuận lợi cơ bản như đã nêu trên nhưng cuộc bầu cử lần này ở tỉnh ta cũng còn gặp những khó khăn nhất định. Một số đồng chí lãnh đạo các địa phương, cơ sở, lãnh đạo và cán bộ làm công tác Nội vụ các cấp trong tỉnh lần đầu tiên tham gia, chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác bầu cử. Ở một vài cơ sở trong tỉnh còn những vụ việc khiếu kiện liên quan tới đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng. Một vài những quy định, hướng dẫn trong công tác bầu cử của các cơ quan Trung ương còn chậm và chưa rõ ràng nên gây khó khăn trong công tác tổ chức thực hiện…

Mặc dù còn có những khó khăn chủ quan và khách quan như vậy nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy và chính quyền các cấp, cán bộ, công chức ngành Nội vụ trong tỉnh xác định cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII  và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 là một trong những sự kiện trọng đại trong năm 2011, là cuộc vận động chính trị và sinh hoạt dân chủ sâu rộng của nhân dân toàn tỉnh; là dịp để nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình trong việc củng cố và xây dựng chính quyền nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ công dân trong xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa đó, toàn thể cán bộ, công chức trong ngành mà trước hết là cán bộ, công chức Sở Nội vụ - cơ quan thường trực của Ủy ban bầu cử tỉnh- đã tích cực tham mưu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm thực hiện cuộc bầu cử thật sự dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm; đảm bảo để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lực chọn những người xứng đáng tham gia Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Để tiến tới tổ chức thành công cuộc bầu cử, ngành Nội vụ nói chung và Sở Nội vụ nói riêng xác định cần tham mưu và tổ chức thực hiện tốt công tác chuẩn bị về bộ máy tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử, hệ thống văn bản, tài liệu, các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí…phục vụ cho công tác bầu cử. Ngay sau khi Bộ Chính trị và Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị  toàn quốc triển khai công tác bầu cử, Sở Nội vụ đã tham mưu để Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị (số 03-CT/TU ngày 14/02/2011) về lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định ( số 229/QĐ-UBND ngày 14/02/2011) về việc thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh, các Tiểu ban thuộc Ủy ban bầu cử tỉnh; Kế hoạch ( số 01/KH-UBBC ngày 14/02/2011) của Ủy ban bầu cử tỉnh triển khai công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh; chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị cán bộ chủ chốt các cấp toàn tỉnh triển khai công tác bầu cử. Theo thẩm quyền và sự phân công của Ủy ban bầu cử tỉnh, Sở Nội vụ đã ban hành các văn bản hướng dẫn liên quan tới việc thành lập Ban chỉ đạo bầu cử các huyện, Ủy ban bầu cử thành phố Nam Định, Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn, các tổ bầu cử ở cơ sở và phân công mỗi huyện, thành phố có một lãnh đạo Sở và từ 2-3 chuyên viên trực tiếp theo dõi, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác bầu cử.

Phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, Sở Nội vụ đã tham mưu để Ủy ban bầu cử tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt in ấn một số lượng danh mục tài liệu rất lớn phục vụ công tác bầu cử với tổng số gần 50 loại và hàng chục vạn trang tài liệu khác nhau để kịp thời trang bị cho các địa phương cơ sở theo đúng tiến độ, thời gian quy định. Những tuần đầu tiên của kỳ bầu cử, mặc dù còn gặp những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, kinh phí… nhưng Sở Nội vụ đã chủ động tổng hợp, biên soạn một số tài liệu, trong đó có 8.200 cuốn tài liệu lựa chọn, tổng hợp các nội dung cần thiết của các Luật bầu cử đại biểu Quốc hội năm 2001, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2010 và 700 cuốn tài liệu của Ủy ban bầu cử tỉnh hướng dẫn về công tác bầu cử; chủ động tổ chức in ấn bằng nhiều hình thức khác nhau để kịp thời có tài liệu cung cấp phục vụ công tác triển khai, tập huấn, tuyên truyền từ tỉnh tới cơ sở. Riêng về khẩu hiệu và tranh cổ động dùng để trang trí, bên cạnh sự hướng dẫn về nội dung của Trung ương, Sở Nội vụ đã tham mưu để Tiểu ban chỉ đạo công tác tuyên truyền bầu cử chỉ đạo nội dung, đồng thời cho in ấn các khẩu hiệu và tranh, áp phích phù hợp với tình hình, đặc điểm về phong tục, tập quán, tôn giáo của tỉnh. Sở cũng đã khẩn trương phối hợp với Công an tỉnh, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kịp thời khắc gần 5300 con dấu các loại của Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử thành phố Nam Định, Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn, các Ban bầu cử, các Tổ bầu cử… đảm bảo đúng tiến độ, chính xác, tiết kiệm.

Được Ủy ban bầu cử tỉnh giao nhiệm vụ, Sở Nội vụ đã chủ động phối hợp với Sở tài chính tham mưu để Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và cấp kinh phí phục vụ kịp thời cho các hoạt động trong công tác bầu cử của các cấp, các ngành, các địa phương và cơ sở trong toàn tỉnh.

Do làm tốt công tác tham mưu và tổ chức thực hiện sáng tạo nên có thể khẳng định Sở Nội vụ đã góp phần tích cực giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân tỉnh trong công tác chuẩn bị bầu cử kịp thời, chủ động, lường trước được những tình huống có thể phát sinh và đề ra những biện pháp khắc phục, ứng phó hiệu quả.

Bên cạnh công tác chuẩn bị, ngành Nội vụ các cấp trong tỉnh mà trước hết là Sở Nội vụ đã tập trung cao độ việc hướng dẫn, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ công tác bầu cử cho tất cả các đối tượng liên quan. Sở đã biên soạn các tài liệu, tổ chức nhiều buổi trao đổi, tập huấn về việc lập, niêm yết danh sách cử tri, về các công việc trước, trong và sau bầu cử. Những tài liệu và nội dung tập huấn rất cụ thể, tỷ mỷ, trong đó có nêu các ví dụ, tình huống, các kinh nghiệm trong các kỳ bầu cử trước đây, cách xử lý từng vụ việc. Đối tượng tập huấn không chỉ là các cán bộ, công chức trong ngành từ tỉnh tới cơ sở mà còn tới 100% thành viên của gần 1750 tổ bầu cử(mỗi tổ từ 11-21 người). Nhiều đồng chí lãnh đạo Sở và chuyên viên các phòng ban chức năng của Sở, lãnh đạo phòng Nội vụ các huyện, thành phố đã trực tiếp làm giảng viên trong các buổi tập huấn này ở cơ sở. Sở Nội vụ cũng đã tổ chức kiểm tra nhiều lần tới các xã, các tổ bầu cử, các khu vực bỏ phiếu về công tác lập, niêm yết danh sách cử tri, việc chuẩn bị địa điểm bỏ phiếu, hòm phiếu, việc trang trí phòng bỏ phiếu và các công việc chuẩn bị cho buổi khai mạc ngày bầu cử.  Ở nhiều đơn vị, 100% các xã, thị trấn, nhiều tổ bầu cử đã được Sở Nội vụ, phòng Nội vụ cử đoàn tới kiểm tra và hướng dẫn về chuyên môn. Những sai sót, hạn chế trong chuyên môn, nghiệp vụ được uốn nắn, khắc phục kịp thời nên lần bầu cử này không có một trường hợp nào cử tri khiếu nại lên huyện, tỉnh về việc lập, niêm yết danh sách cử tri cũng như các quy định khác trong công tác bầu cử. Những vướng mắc, kiến nghị phát sinh của cử tri là học sinh, sinh viên, người đi làm ăn xa, người đi lao động ở nước ngoài về… đều được giải quyết kịp thời, vận dụng sáng tạo, mềm dẻo… ngay trước và trong ngày bầu cử nên cử tri rất phấn khởi, tin tưởng. Những quy định về việc tổ chức khai mạc, phát phiếu bầu cho cử tri, việc đóng dấu thẻ cử tri và phiếu bầu, việc sử dụng hòm phiếu phụ, niêm phong hòm phiếu, quy định về giờ mở hòm phiếu, việc kiểm phiếu, chế độ thông tin, báo cáo… đều được tập huấn, nhắc nhở, đôn đốc thực hiện một cách hết sức cụ thể, tỷ mỷ tới từng thành viên của tổ bầu cử. Chính vì vậy, trong quá trình diễn ra cho đến khi kết thúc cuộc bầu cử, tất cả các quy trình trên đều được thực hiện tốt, đúng quy định của pháp luật. Những ngày trước trong và sau bầu cử, 100% cán bộ công chức ngành Nội vụ các cấp trong tỉnh trực tiếp tham gia chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử tại cơ sở không kể ngày lễ, ngày nghỉ, giờ nghỉ.

Là cơ quan thường trực của Ủy ban bầu cử tỉnh và Ban chỉ đạo bầu cử các huyện, sở Nội vụ và phòng Nội vụ các huyện, thành phố trong tỉnh đã làm tốt nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý các đơn thư kiến nghị của cử tri; giải đáp các băn khoăn, thắc mắc, các ý kiến về chuyên môn nghiệp vụ của các tổ chức và cá nhân về công tác bầu cử. Từ khi triển khai cuộc bầu cử, chế độ thông tin, báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh, của Ban chỉ đạo bầu cử các đơn vị được ngành Nội vụ tham mưu thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Sở Nội vụ cũng đã duy trì thường xuyên chế độ thông tin, báo cáo với Bộ Nội vụ. Kết thúc cuộc bầu cử, Nam Định là tỉnh báo cáo kết quả bầu cử sớm nhất cả nước, được Hội đồng bầu cử Trung ương biểu dương, ghi nhận. Bên cạnh đó, ngành Nội vụ toàn tỉnh nói chung và Sở Nội vụ nói riêng đã đề cao và coi trọng công tác phối hợp với các ngành, các cấp trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện bầu cử nhằm mục đích thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử

Theo đánh giá của Ủy ban bầu cử tỉnh, mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đã kết thúc thắng lợi, đạt kết quả và đặc biệt, đây là kỳ bầu cử thành công nhất từ trước đến nay. Toàn tỉnh không có bất kỳ vi phạm pháp luật nào trong công tác bầu cử, không có khu vực bỏ phiếu nào phải tổ chức bầu lại. Số đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu đủ số lượng, đại biểu Hội đồng nhân xã về cơ bản được bầu đủ về số lượng, đảm bảo cơ cấu. Chất lượng đại biểu được nâng lên so với trước đây. Cử tri toàn tỉnh đi bầu cử rất đông đảo, đạt tỷ lệ 98,77%, trong đó có nhiều xã, nhiều khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100%. Sau bầu cử không có bất kỳ hình thức khiếu nại, tố cáo nào về kết quả bầu cử. Công tác tuyên truyền về bầu cử đạt kết quả tốt, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được duy trì, bảo đảm. Ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Một số khu vực bỏ phiếu tổ chức bầu thêm đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong ngày 6/5/2011 cũng được tiến hành thuận lợi, đạt kết quả, đúng quy định của pháp luật.

Có được thành tích, kết quả nói trên trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp vừa qua là do tổng hợp của nhiều nguyên nhân, trong đó có sự cố gắng cao, nỗ lực hết mình của cán bộ, công chức ngành Nội vụ các cấp trong tỉnh. Sư nỗ lực, cố gắng đó được Bộ Nội vụ, Ủy ban bầu cử tỉnh, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân tỉnh ghi nhận, biểu dương.

 Bên cạnh những thành tích đã đạt được, ngành Nội vụ toàn tỉnh sẽ nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm những tồn tại, thiếu sót trong công tác này, tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

 

                                                                                    

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác