Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Nghị quyết số 63/NQ-UBBC và Danh sách những người được xác nhận đủ tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác