Nhóm các Xã, Phường, Thị trấn theo dân số

Huyện, thành phố
Dưới 7.000
Từ 7.000
đến < 10.000
Từ 10.000 đến < 15.000 Trên 15.000
Trực Ninh
6
8
5
2   
Xuân Trường
5
9
4
2
Ý Yên
11
14
7
0
TP Nam Định
4
12
8
1
Giao Thủy
0
16
4
2
Vụ Bản
10
6
2
0
Nam Trực
4
5
9
2
Nghĩa Hưng
7
15
1
2
Hải Hậu
11
18
5
1
Mỹ Lộc   
6
4
1
0
Tổng
67
104
46
12

(Số liệu năm 2007)

Các tin khác