Quyết định số 1019/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 3018/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh

Thứ nhất: Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 như sau: "1. Số lượng cán bộ đối với từng loại đơn vị hành chính cấp xã cụ thể như sau:

Xã, phường, thị trấn

Số lượng

Xã, thị trấn loại I và II

11

Xã, thị trấn loại III

10

Phường loại I và II

10

Trong đó, xã, phường, thị trấn loại I và II bố trí 02 Phó Chủ tịch UBND”

Thứ hai: Sửa đổi, bổ sng Khoản 1 Điều 2 như sau:

“1. Số lượng công chức cụ thể như sau:

Chức danh

Số lượng

Phường loại 1

Phường loại 2

Xã, thị trấn loại 1

Xã, thị trấn loại 2

Xã, thị trấn loại 3

Chỉ huy trưởng Quân sự

1

1

1

1

1

Tư pháp - hộ tịch

1

1

1

1

1

Văn phòng – thống kê

3

2

3

2

2

Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã

3

2

3

2

1

Tài chính - kế toán

2

2

1

1

1

Văn hoá - xã hội

2

2

2

2

2

Tổng số công chức

12

10

11

9

8

Số lượng cán bộ, công chức theo Điều 1 của Quyết định này thực hiện từ ngày bầu UBND xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố Nam Định căn cứ vào số lượng công chức được giao như trên và nguồn nhân sự để bố trí, kiện toàn các chức danh cán bộ, công chức cấp xã khi đủ điều kiện theo quy định.

Nội dung chi tiết của Quyết định 1019/QĐ-UBND

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác