Quyết định số 3018/QĐ-UBND về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn tỉnh Nam Định

Cụ thể, đối với cán bộ, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao số lượng cán bộ đối với xã, thị trấn loại I là 11 người; xã, thị trấn loại II, III, phường loại I là 10 người; phường loại II là 9 người. Chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã do Bí thư Đảng ủy hoặc Phó Bí thư Đảng ủy cấp xã kiêm nhiệm. Với nhưng phường hiện đang có người giữ chức danh Chủ tịch Hội Nông dân thì giữ nguyên chức danh Chủ tịch Hội Nông dân; khi những phường đó có biến động về nhân sự chức danh Chủ tịch Hội Nông dân, thì sẽ bố trí kiêm nhiệm.

Đối với công chức, Ủy ban nhân dân tỉnh giao tổng số công chức đối với Phường loại I là 12 người; phường loại II, xã, thị trấn I là 11 người; xã, thị trấn loại II là 10 người; xã, thị trấn loại 3 là 8 người. Với những phường hiện đang bố trí Chủ tịch Hội Nông dân thì chức danh Tài chính – kế toán bố trí 01 người; khi Chủ tịch Hội Nông dân có người kiêm nhiệm, thì chức danh Tài chính – kế toán ở phường được bố trí 02 người.

Quyết định 3018/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

Nội dung chi tiết của Quyết định

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác