Quyết định Số:89 /2007/QĐ-UBND ngày 11/10/2007 của UBND tỉnh Nam Định

QUYẾT ĐỊNH

 
Số: 89/2007/QĐ-UBND ngày 11/01/2007 về việc Ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nam Định.
             
                        
                     UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
 
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và Thông tư số 03/2004/TT-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 114/2003/NĐ-CP của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV, ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, tại Tờ trình số   01/TTr-SNV ngày 02 tháng 01năm 2007.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nam Định.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
        Các quy định trước đây về tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trái với Quy chế này đều bãi bỏ.
Điều 3: Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./
                                          
                  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
                                                                       CHỦ TỊCH
                                                                         (Đã ký)
           
    
                                                                 Trần Minh Oanh

Các tin khác