Sở Nội vụ hướng dẫn về Bộ tiêu chí Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Theo đó, hướng dẫn đã cụ thể hoá Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Văn bản hướng dẫn, cụ thể hoá về 3 nội dung chính:

- Về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật (Tiêu chí số 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 thuộc Phụ lục I, Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ)

- Về hành chính công (Tiêu chí số 15.1, 15.3 thuộc Phụ lục số II, Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ)

- Về hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công (Tiêu chí số 9.1, 9.2, 9.3 thuộc Phụ lục số I, Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Ngoài ra, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, địa phương trong tỉnh phản ánh về Sở Nội vụ (qua phòng Xây dựng chính quyền) để xem xét, giải quyết./.

Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu toàn văn văn bản số1749/SNV-XDCQ tại đây

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác