Thông báo số 01 của Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2011-2016
Quang cảnh Hội nghị (ảnh tin baonamdinh.com.vn)

I- Nghe công bố Quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2011-2016, tỉnh Nam Định gồm 29 thành viên:

1. Ông Phạm Hồng Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh - Chủ tịch Uỷ ban bầu cử;

2. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh- Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban bầu cử;

3. Ông Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ - Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử;

4. Ông Trần Lương Bằng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử;

5. Ông Bùi Tân Tiến, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Nam Định - Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử;

6. Ông Trần Tất Tiệp, Uỷ viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ - Thư ký Uỷ ban bầu cử;

7. Ông Nguyễn Công Chuyên, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ - Uỷ viên;

8. Ông Ngô Quang An, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Kế hoạch & đầu tư – Uỷ viên;

9. Ông Bùi Xuân Đức, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ - Uỷ viên;

10. Ông Trần Văn Chung, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Uỷ viên;

11. Ông Bùi Đức Long, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh - Uỷ viên;

12. Ông Đặng Văn Sinh, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ viên UBND tỉnh,  Giám đốc Công an tỉnh - Uỷ viên

13. Ông Trần Quang Tiến, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ viên UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh - Uỷ viên;

14. Ông Phạm Văn Bằng, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ - Uỷ viên;

15. Ông Phạm Đình Nghị, Tỉnh uỷ viên, Uỷ viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Uỷ viên;

16. Ông Nguyễn Hồng Hải, Tỉnh uỷ viên, Tổng biên tập Báo Nam Định – Uỷ viên;

17. Ông Trần Đăng An, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Uỷ viên.

18. Bà Phạm Thị Lam, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh - Uỷ viên;

19. Ông Triệu Công Điền, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh – Ủy viên;

20. Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh – Ủy viên;

21. Ông Triệu Quang Hữu, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh – Ủy viên;

22. Ông Nguyễn Mạnh Hiền, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông – Ủy viên;

23. Ông Nguyễn Thanh Nhã, Tỉnh uỷ viên, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ – Uỷ viên;

24. Ông Đoàn Văn Hùng, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp – Uỷ viên;

25. Ông Đỗ Thanh Xuân, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Văn hoá- thể thao & du lịch - Uỷ viên;

26. Ông Trần Anh Tú, Giám đốc Đài Phát thanh & truyền hình tỉnh – Uỷ viên;

27. Ông Nguyễn Công Thành, Uỷ viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh – Uỷ viên;

28. Ông Nguyễn Anh Sơn, Tỉnh uỷ viên, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh – Uỷ viên;

29. Ông Lã Mạnh Doanh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ – Uỷ viên;

Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 của tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và hết nhiệm vụ sau khi bàn giao hồ sơ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2011-2016 trên địa bàn tỉnh.

II- Tiến hành thảo luận về nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND tỉnh được quy định tại điều 15 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội năm 2001 và Điều 16 Luật bầu cử đại biểu HĐND năm 2003 (theo tài liệu phục vụ bầu cử của Sở Nội vụ bản hợp nhất Luật bầu cử đại biểu Quốc hội năm 2001-2010; bản hợp nhất Luật bầu cử đại biểu HĐND năm 2003-2010) và thống nhất phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 của tỉnh như sau:

1. Ông Phạm Hồng Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh - Chủ tịch Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, phụ trách chung, điều hành mọi hoạt động của Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; chịu trách nhiệm trước Bộ chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng bầu cử, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh về việc lãnh đạo và chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp ở tỉnh Nam Định đạt kết quả tốt, đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn và tiết kiệm.

2. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh - Phó chủ tịch thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh, giúp Chủ tịch Ủy ban bầu cử điều hành công việc được Chủ tịch Ủy ban bầu cử phân công, chịu trách nhiệm trước Chính phủ chỉ đạo công tác bầu cử theo quy định của pháp luật; chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các cấp trong việc tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhim kỳ 2011-2016 và chỉ đạo đảm bảo các điều kiện, phương tiện phục vụ công tác bầu cử theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng bầu cử Trung ương, Ủy ban Bầu cử tỉnh và chỉ đạo toàn diện cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh khi Chủ tịch Uỷ ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 uỷ quyền hoặc đi vắng.

3. Ông Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ - Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử, giúp Chủ tịch Ủy ban bầu cử điều hành công việc được Chủ tịch Ủy ban bầu cử phân công. Trực tiếp phụ trách khối các ban Đảng, MTTQ và các đoàn thể.

4. Ông Trần Lương Bằng, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử; giúp Chủ tịch Ủy ban bầu cử điều hành công việc được Chủ tịch Ủy ban bầu cử phân công, theo dõi nắm tình hình, kiểm tra đôn đốc Thường trực HĐND tỉnh, HĐND thành phố Nam Định, HĐND các xã, thị trấn trong việc thực hiện các công tác có liên quan của HĐND các cấp, công tác giám sát theo Luật định việc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh.

5. Ông Bùi Tân Tiến, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh - Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử, giúp Chủ tịch Ủy ban bầu cử điều hành công việc được Chủ tịch Ủy ban bầu cử phân công. Chỉ đạo Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với các cơ quan hữu quan tiến hành công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đảm bảo dân chủ, đúng luật, đúng quy định.

6. Ông Trần Tất Tiệp, Uỷ viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ - Thư ký Ủy ban bầu cử, Thường trực giúp Ủy ban bầu cử giải quyết các công việc theo sự phân công của Chủ tịch Uỷ ban bầu cử và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình, hướng dẫn chuẩn bị và tiến hành bầu cử, xây dựng phương án phân bổ kinh phí, kế hoạch in ấn tài liệu, con dấu, hòm phiếu...vv  phục vụ công tác bầu cử; trình Ủy ban bầu cử tỉnh và Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định; giúp Ủy ban bầu cử báo cáo tình hình và kết quả triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ở tỉnh với Ủy ban bầu cử tỉnh, Hội đồng bầu cử, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

7. Ông Nguyễn Công Chuyên, uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ - Uỷ viên ủy ban bầu cử, chủ trì phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ và thủ trưởng các cơ quan chức năng tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban bầu cử tỉnh về cơ cấu đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh và nhân sự Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu theo sự chỉ đạo của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh và chỉ đạo ngành Tổ chức đảng các cấp trong tỉnh tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền về công tác tổ chức và nhân sự đại biểu HĐND các cấp.

8. Ông Ngô Quang An, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Kế hoạch & đầu tư, Uỷ viên Uỷ ban bầu cử, thực hiện nhiệm vụ theo dõi chỉ đạo địa bàn theo sự phân công của Uỷ ban bầu cử và Chủ tịch Uỷ ban bầu cử.

9. Ông Ông Bùi Xuân Đức, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ - Uỷ viên Ủy ban bầu cử, theo dõi nắm tình hình, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; chỉ đạo ngành Kiểm tra Đảng phối hợp với cơ quan liên quan trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của cán bộ, đảng viên và nhân dân liên quan đến công tác bầu cử theo quy định của Pháp luật.

10. Ông Trần Văn Chung, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Uỷ viên Ủy ban bầu cử, Trưởng tiểu ban chỉ đạo công tác tuyên truyền bầu cử, theo dõi nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của cơ quan Tuyên giáo, Đài phát thanh và truyền hình, Báo Nam Định, ngành Văn hóa thông tin và báo cáo viên các cấp trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực, tự giác thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong bầu cử.

11. Ông Bùi Đức Long, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh - Uỷ viên Uỷ ban bầu cử, Trưởng tiểu ban bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giúp Chủ tịch Ủy ban bầu cử điều hành công việc được Chủ tịch Ủy ban bầu cử và Chủ tịch UBND tỉnh phân công. Theo dõi nắm tình hình, kiểm tra đôn đốc UBND các cấp trong việc chuẩn bị và tiến hành bầu cử theo quy định của pháp luật, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

12. Ông Đặng Văn Sinh, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh - Uỷ viên Ủy ban bầu cử, Phó trưởng tiểu ban thường trực Ban chỉ đạo bảo đảm công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội trong bầu cử, theo dõi nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định của nhà nước về đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong quá trình chuẩn bị và tiến hành bầu cử; chỉ đạo ngành Công an phối hợp với cơ quan Quân sự, Bộ đội Biên phòng các cấp và các cơ quan bảo vệ pháp luật xây dựng và thực hiện tốt phương án giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh thắng lợi đối với mọi âm mưu phá hoại của địch, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử. Chỉ đạo công tác bầu cử trong lực lượng Công an của tỉnh.

13. Ông Trần Quang Tiến, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ viên UBND tỉnh,  Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh - Uỷ viên Ủy ban bầu cử, theo dõi nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định của nhà nước về đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong quá trình chuẩn bị và tiến hành bầu cử; chỉ đạo cơ quan Quân sự các cấp, Bộ đội Biên phòng phối hợp với ngành Công an và các cơ quan bảo vệ pháp luật xây dựng và thực hiện tốt phương án giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh thắng lợi đối với mọi âm mưu phá hoại của địch, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử. Chỉ đạo công tác bầu cử trong lực lượng Quân sự của tỉnh.

14. Ông Phạm Văn Bằng, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ - Uỷ viên Uỷ ban bầu cử; giúp Uỷ ban bầu cử theo dõi nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo hoạt động của khối Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong việc vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ bầu cử theo quy định của pháp luật.

15. Bà Phạm Thị Lam, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh - Uỷ viên Ủy ban bầu cử, theo dõi nắm tình hình, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc hoạt động của Hội LHPN các cấp trong việc tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

16. Ông Nguyễn Hồng Hải, Tỉnh uỷ viên, Tổng biên tập Báo Nam Định, Uỷ viên Uỷ ban bầu cử, có trách nhiệm chỉ đạo Báo Nam Định tiến hành tuyên truyền, phản ánh kịp thời các hoạt động, các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 trên địa bàn tỉnh.

17. Ông Trần Đăng An, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Uỷ viên Uỷ ban bầu cử, theo dõi nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo hoạt động của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp và sinh viên các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên và nhân dân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

18. Ông Triệu Công Điền, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh – Ủy viên Uỷ ban bầu cử; theo dõi nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo hoạt động của các tổ chức Công đoàn nhất là công đoàn ở các doanh nghiệp có số lao động lớn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong việc tuyên truyền, vận động giai cấp công nhân và người lao động tự giác tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

19. Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh – Ủy viên Uỷ ban bầu cử; theo dõi nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo các cấp Hội Nông dân trong việc tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của công dân trong bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

20. Ông Triệu Quang Hữu, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh – Ủy viên Uỷ ban bầu cử; theo dõi nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo các cấp Hội Cựu chiến binh trong việc tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của công dân trong bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

21. Ông Phạm Đình Nghị, Tỉnh uỷ viên, Uỷ viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Uỷ viên Uỷ ban bầu cử; giúp Uỷ ban bầu cử chỉ đạo ngành Tài chính đảm bảo kinh phí phục vụ kịp thời công tác bầu cử theo sự chỉ đạo của Uỷ ban bầu cử, theo dõi nắm tình hình, kiểm tra, hướng dẫn cơ quan tài chính các cấp thực hiện việc sử dụng kinh phí bầu cử đảm bảo tiết kiệm, đúng mục đích, quyết toán kinh phí bầu cử đúng quy định của nhà nước.

22. Ông Nguyễn Mạnh Hiền, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông – Ủy viên Uỷ ban bầu cử; theo dõi nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Thông tin & Truyền thông đảm bảo liên lạc phục vụ tốt trong thời gian trước, trong và sau cuộc bầu cử; tiến hành các hoạt động tuyên truyền cho bầu cử, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

23. Ông Đoàn Văn Hùng, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp – Uỷ viên Uỷ ban bầu cử; theo dõi nắm tình hình, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bầu cử, chỉ đạo ngành Tư pháp các cấp tuyên truyền phổ biến luật bầu cử đại biểu Quốc hội năm 2001, luật bầu cử đại biểu HĐND năm 2003, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và luật bầu cử đại biểu HĐND năm 2010, vận động nhân dân thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của công dân trong bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

24. Ông Đỗ Thanh Xuân, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Văn hoá- thể thao & du lịch - Uỷ viên Uỷ ban bầu cử; theo dõi nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Văn hoá, thể thao, du lịch tiến hành các hoạt động truyên truyền cho bầu cử, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

25. Ông Trần Anh Tú, Giám đốc Đài phát thanh & truyền hình tỉnh – Uỷ viên Uỷ ban bầu cử; theo dõi nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc ngành phát thanh, truyền hình tiến hành tuyên truyền hoạt động và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, theo kế hoạch chỉ đạo của Uỷ ban bầu cử tỉnh. Phối hợp với Đài phát thanh & truyền hình các huyện, thành phố, đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn thường xuyên đưa tin tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân trong bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

26. Ông Nguyễn Thanh Nhã, Tỉnh uỷ viên, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ – Uỷ viên Uỷ ban bầu cử; theo dõi nắm tình hình, tổng hợp, báo cáo kết quả các bước triển khai và kết quả tổ chức thực hiện cuộc bầu cử theo kế hoạch của Uỷ ban bầu cử với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Bí thư và Bộ chính trị.

27. Ông Nguyễn Công Thành, Uỷ viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh – Uỷ viên Uỷ ban bầu cử; theo dõi nắm tình hình, tổng hợp, báo cáo kết quả các bước triển khai và kết quả tổ chức thực hiện cuộc bầu cử theo kế hoạch của Uỷ ban bầu cử với UBND tỉnh và Chính phủ.

28. Ông Nguyễn Anh Sơn, Tỉnh uỷ viên,  Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh – Uỷ viên Uỷ ban bầu cử; theo dõi nắm tình hình, tổng hợp, báo cáo kết quả các bước triển khai và kết quả tổ chức thực hiện cuộc bầu cử theo kế hoạch của Uỷ ban bầu cử với Thường trực HĐND tỉnh và Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khoá XII tỉnh và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

29. Ông Lã Mạnh Doanh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ – Uỷ viên Uỷ ban bầu cử; giúp Thư ký Uỷ ban bầu cử theo dõi nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử và  giải quyết các công việc thuộc nghiệp vụ, tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

III. Phân công các thành viên Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 phụ trách các huyện và thành phố Nam Định:

1. Thành phố Nam Định:

1.1. Ông Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ - Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử;

1.2. Ông Triệu Công Điền, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh - Ủy viên Uỷ ban bầu cử;

1.3. Ông Nguyễn Thanh Nhã, Tỉnh uỷ viên, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ - Uỷ viên Uỷ ban bầu cử;

1.4. Ông Bùi Tân Tiến, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh - Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử.

2. Huyện Ý Yên:

2.1. Ông Bùi Xuân Đức, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ - Uỷ viên Uỷ ban bầu cử;

2.2. Ông Trần Anh Tú, Giám đốc Đài phát thanh & truyền hình tỉnh - Uỷ viên Uỷ ban bầu cử;

2.3. Bà Phạm Thị Lam, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh - Uỷ viên Uỷ ban bầu cử;

3. Huyện Xuân Trường:

3.1. Ông Trần Lương Bằng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử;

3.2. Ông Nguyễn Anh Sơn, Tỉnh uỷ viên, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh - Uỷ viên Uỷ ban bầu cử

4. Huyện Nam Trực:

4.1. Ông Nguyễn Công Chuyên, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ - Uỷ viên Uỷ ban bầu cử;

4.2. Ông Triệu Quang Hữu, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh - Ủy viên Uỷ ban bầu cử;

5. Huyện Trực Ninh:

5.1. Ông Trần Văn Chung, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Uỷ viên Uỷ ban bầu cử;

5.2. Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - Ủy viên Uỷ ban bầu cử;

6. Huyện Nghĩa Hưng:

6.1. Ông Trần Quang Tiến, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ viên UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh - Uỷ viên Uỷ ban bầu cử;

6.2. Ông Phạm Đình Nghị, Tỉnh uỷ viên, Uỷ viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Uỷ viên Uỷ ban bầu cử;

7. Huyện Hải Hậu:

7.1. Ông Đặng Văn Sinh, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ viên UBND tỉnh,  Giám đốc Công an tỉnh - Uỷ viên Uỷ ban bầu cử;

7.2. Ông Nguyễn Mạnh Hiền, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông - Ủy viên Uỷ ban bầu cử;

7.3. Ông Trần Đăng An, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Uỷ viên Uỷ ban bầu cử.

8. Huyện Giao Thuỷ:

8.1. Ông Bùi Đức Long, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh - Uỷ viên Uỷ ban bầu cử;

8.2. Ông Nguyễn Công Thành, Uỷ viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Uỷ viên Uỷ ban bầu cử;

8.3. Ông Nguyễn Hồng Hải, Tỉnh uỷ viên, Tổng biên tập Báo Nam Định, Uỷ viên Uỷ ban bầu cử.

9. Huyện Vụ Bản:

9.1. Ông Phạm Văn Bằng, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ - Uỷ viên Uỷ ban bầu cử;

9.2. Ông Đỗ Thanh Xuân, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Văn hoá- thể thao & du lịch - Uỷ viên Uỷ ban bầu cử;

10. Huyện Mỹ Lộc:

10.1. Ông Ngô Quang An, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Kế hoạch & đầu tư, Uỷ viên Uỷ ban bầu cử;

10.2. Ông Đoàn Văn Hùng, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp - Uỷ viên Uỷ ban bầu cử.

 Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công và địa bàn phụ trách, các ông, bà trong trong Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND tỉnh Nam Định cần chủ động phối hợp với các cấp, các ngành để giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND và UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh đảm bảo yêu cầu và kế hoạch đề ra. Trong quá trình chỉ đạo có vấn đề gì vướng mắc có liên quan đến công tác bầu cử, kịp thời phản ảnh về Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh (qua Thư ký Ủy ban bầu cử) để thống nhất giải quyết.

IV. Thảo luận và thông qua kế hoạch triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Nam Định.

V- Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND tỉnh Nam Địnhnhiệm kỳ 2011-2016 quyết định đặt trụ sở Thường trực tại Sở Nội vụ tỉnh Nam Định (số 168 Đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định). Điện thoại  0350.649.370 -  0350.649.403 - 0350.636.172 - Di động 0913.290.213.

Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2011-2016 tỉnh Nam Định kêu gọi toàn thể các tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ, toàn quân, toàn dân trong tỉnh phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 bảo đảm thực sự dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, góp phần xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI của Đảng, tiếp tục đưa đất nước và tỉnh Nam Định đi lên giành thắng lợi mới trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa./.

Các tin khác