Thông báo số 12/TB-HĐND ngày 28/6/2021 của Thường trực HĐND tỉnh Nam Định Kết quả kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Sở Nội vụ xin giới thiệu toàn văn Thông báo số 12/TB-HĐND  

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác