Tỉnh Nam Định khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã

Theo đó, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Hải Hậu, nhập toàn bộ xã Hải Toàn vào xã Hải An; sau khi nhập, xã Hải An có 11,14 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.727 người. Về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã huyện Nghĩa Hưng, thành lập xã Phúc Thắng trên cơ sở nhập toàn bộ xã Nghĩa Phúc và xã Nghĩa Thắng; sau khi thành lập, xã Phúc thắng có 11,89 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.662 người. Về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã huyện Ý Yên, nhập toàn bộ xã Yên Xá vào thị trấn Lâm; sau khi nhập, thị trấn Lâm có 6,68 km2 và quy mô dân số 14.461 người.

Như vậy, kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2020 Nghị quyết số 858/NQ-UBTVQH14 có hiệu lực thi hành, tỉnh Nam Định có 10 đơn vị hành chính cấp huyện (09 huyện và 01 thành phố); 226 đơn vị hành chính cấp xã (188 xã, 22 phường và 16 thị trấn).

Khẩn trương thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, ngày 22 tháng 11 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã ban hành kế hoạch số 09/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 858/NQ-UBTVQH14 ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Nam Định.

Trong Kế hoạch nêu rõ các nhiệm vụ, lộ trình, thời gian thực hiện các công việc như: Ủy ban nhân dân các huyện Hải Hậu, Ý Yên, Nghĩa Hưng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết hoàn thành trước ngày 31 tháng 01 năm 2020; Cấp huyện và cấp xã tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt trước ngày 15 tháng 02 năm 2020; hoàn thành việc kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị sau khi sáp nhập trước ngày 29 tháng 02 năm 2020; các đơn vị hành chính cấp xã mới chính thức hoạt động từ 00 giờ 00 phút ngày 01 tháng 02 năm 2020./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác