Tỉnh Nam Định phê duyệt Đề cương nhiệm vụ xây dựng Đề án mở rộng và thành lập một số phường thuộc thành phố Nam Định

Quyết định số 554 QĐ-UBND quy định cụ thể:

- Về địa điểm: thành phố Nam Định và huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

- Về phạm vi nghiên cứu  lập Đề án  mở rộng  thành  phố Nam Định  có diện tích khoảng 120,9km2, bao gồm: Toàn bộ địa giới hành chính thành phố Nam Định với diện tích tự nhiên là 46,41 km2 và quy mô dân số hiện có của thành phố Nam Định; Toàn bộ địa giới hành chính huyện Mỹ Lộc với diện tích tự nhiên là 74,49 km2 và quy mô dân số hiện có của huyện Mỹ Lộc

- Về tiến độ thực hiện: Bắt đầu thực hiện khi Đề cương nhiệm vụ được phê duyệt.

- Thời gian thực hiện: Trình Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định trong tháng 7/2023; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 12/2023.

Kèm theo Quyết định số 554/QĐ-UBND Bản đề cương nhiệm vụ với nhiệm vụ: Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu về kinh tế - xã hội, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, an ninh, quốc phòng... của thành phố Nam Định, huyện Mỹ Lộc (khu vực dự kiến mở rộng) và khu vực dự kiến thành lập phường gồm: các xã Nam Vân, Nam Phong thuộc thành phố Nam Định và thị trấn Mỹ Lộc thuộc huyện Mỹ Lộc.

- Đánh giá những điều kiện, tiêu chuẩn cần thiết để mở rộng thành phố Nam Định và thành lập các đơn vị hành chính.

- Xây dựng dự thảo Báo cáo rà soát đô thị.

- Hoàn thiện hồ sơ báo cáo rà soát đô thị trình UBND tỉnh, trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành văn bản đánh giá theo quy định.

- Xây dựng dự thảo Đề án mở rộng thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định và thành lập một số phường thuộc thành phố Nam Định.

- Xây dựng phim tài liệu và bản đồ hiện trạng, bản đồ phương án.

- Lấy ý kiến Nhân dân về đề án theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ.

- Hoàn thiện hồ sơ đề án trình kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp.

- Hoàn thiện hồ sơ Đề án trình các cấp có thẩm quyền tại Trung ương.

Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu toàn văn Quyết định số 554/QĐ-UBND

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác