Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác cổng dịch vụ công quốc gia

Quyết định gồm 8 chương với 64 điều khoản thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 09/12/2021.

Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác