Chính thức bãi bỏ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ về chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học của công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

Theo đó, Thông tư số 2/2021/TT-BNV đã chính thức bãi bỏ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ về chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học của công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư. Cụ thể:

- Với Ngạch chuyên viên cao cấp, khoản 4 Điều 5 của Thông tư yêu cầu:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác;

+ Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền;

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

- Với ngạch chuyên viên chính, khoản 4 Điều 6 của Thông tư yêu cầu:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác.

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

- Với ngạch chuyên viên, khoản 4 Điều 7 của Thông tư yêu cầu:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác;

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên.

- Đối với ngạch cán sự và ngạch nhân viên, tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng, lần lượt chỉ yêu cầu có bằng cao đẳng hoặc trung cấp trở lên. Riêng nhân viên thực hiện nhiệm vụ lái xe thì chỉ yêu cầu có giấy phép lái xe được cơ quan có thẩm quyền cấp.

Cũng tương tự, so với quy định hiện nay tại Thông tư số 14/2014/TT-BNV, công chức chuyên ngành văn thư cũng không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Như vậy, so với quy định hiện nay, Thông tư số 2/2021/TT-BNV đã chính thức bãi bỏ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ về chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học của công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Tuy nhiên, hai loại công chức này phải có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản cũng như sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương với yêu cầu của vị trí việc làm.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/8/2021.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác