Công văn số 413/UBND-VP8 về việc đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng.
Chi tiết công văn tại đây./.

Các tin khác