Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 04 Nghị quyết mới thuộc lĩnh vực Nội vụ

Nghị quyết số 62/NQ-HĐND về việc giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022.

- Nghị quyết số 63/2021/NQ-HĐND về việc sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn (xóm), tổ dân phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn (xóm), tổ dân phố dôi dư sau sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Nghị quyết số 64/NQ-HĐND về phát triển thanh niên tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021-2030.

- Nghị quyết số 69/NQ-HĐND về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ tỉnh Nam Định.

Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu 04 Nghị quyết trên.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác