Hợp nhất quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

Theo đó, Thông tư hướng dẫn một số các quy định như: 

Về Ban Vận động thành lập hội; Về tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường; Cách tính thời hạn tổ chức đại hội; Về thành lập pháp nhân và tổ chức cơ sở thuộc hội; Chế độ, chính sách đối với người công tác hội; Người đứng đầu hội…

Ngoài ra, Thông tư còn thống nhất quy định về: hội vi phạm pháp luật nghiêm trọng; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại trong nội bộ hội; đặt văn phòng đại diện, thay đổi địa chỉ nơi đặt trụ sở và thay đổi lãnh đạo chủ chốt của hội; lập và lưu giữ hồ sơ tài liệu của hội; đổi tên hội; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước đối với hội; hướng dẫn mẫu trình bày văn bản và trách nhiệm thi hành.

Đặc biệt, thông tư đã chỉ ra cụ thể những căn cứ để xây dựng điểm mới trong thông tư để phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2013. Thông tư này thay thế Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Chi tiết thông tư tại đây: 03_VBHN 2022_BNV.pdf

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác