Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW về chế độ đối với cán bộ thôi tái cử cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp.

Phạm vi điều chỉnh của Hướng dẫn là các cấp ủy đảng; Quốc hội, Hội đồng nhân dân; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội.

Có 04 nhóm đối tượng áp dụng theo Hướng dẫn, cụ thể:

Nhóm thứ Nhất: Cán bộ giữ chức vụ, chức danh chuyên trách do bầu cử trong hệ thống chính trị (cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội) không đủ điều kiện tái cử vì tuổi theo quy định tại Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ và các quy định khác của các cấp có thẩm quyền.

Nhóm thứ Hai: Cán bộ giữ chức vụ bổ nhiệm có thời hạn (không phải chức vụ bầu cử), nhưng được cơ cấu cấp ủy các cấp hoặc đồng thời giữ chức vụ chuyên trách (do bầu cử) của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, nay thôi tái cử vì tuổi có nguyện vọng thực hiện theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ.

Nhóm thứ Ba: Cán bộ được bầu giữ chức danh ủy viên chuyên trách ủy ban kiểm tra Đảng các cấp (từ Trung ương đến cấp huyện và tương đương).

Nhóm thứ Tư: Cán bộ đủ điều kiện tái cử ở Đại hội Đảng bộ các cấp, nhưng không đủ  tuổi tái cử Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp hoặc còn thời gian công tác từ dưới 36 tháng thì đủ tuổi nghỉ hưu, nhưng vì sắp xếp nhân sự cấp ủy, bản thân có nguyện vọng và được cấp có thẩm quyền đồng ý.

Điều kiện và chính sách, chế độ được quy định chi tiết trong Hướng dẫn. Hướng dẫn này có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 đến kết thúc nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026); Đại hội các cấp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội nhiệm kỳ tới.

Trước đó, ngày 09/3/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 26/2015/NĐ-CP “Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bộ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội”.

Nội dung chi tiết của Quyết định

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác