Kết Luận của Ban Bí thư về tiêu chuẩn, điều kiện đối với lãnh đạo hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ

Kết luận thống nhất thực hiện một số nội dung về tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân sự là chủ tịch, phó chủ tịch hội quần chúng ở Trung ương (gọi tắt là lãnh đạo hội) do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, cụ thể:

- Thứ nhất về: tiêu chuẩn, điều kiện của lãnh đạo đội

- Thứ hai: về độ tuổi tham gia lãnh đạo hội

- Thứ ba: về nhiệm kỳ của Chủ tịch hội

- Thứ tư: về thẩm quyền giới thiệu nhân sự là lãnh đạo hội

Trong phần tổ chức thực hiện, kết luận cũng nêu rõ:

- Kết luận này thay thế Kết luận số 58-KL/TW, ngày 12/9/2019 của Ban Bí thư về độ tuổi tham gia công tác hội. Các cấp uỷ, tổ chức đảng, ban đảng trực thuộc Trung ương và các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương (danh sách kèm theo) chịu trách nhiệm thực hiện Kết luận này.

- Ban thường vụ các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương căn cứ Kết luận của Ban Bí thư và tình hình thực thế ở địa phương để quy định cụ thể đối với các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở địa phương cho phù hợp.

- Đảng đoàn, lãnh đạo các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương cụ thể hoá việc thực hiện đối với các hội thành viên.

Xem toàn văn Kết luận tại đây./. Kết luận số 32-KLTW.pdf

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác