Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Cụ thể, bổ sung tiêu chí thành lập phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở có chức năng, nhiệm vụ tham mưu về quản lý Nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của sở. Theo đó, khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí tối thiểu 07 biên chế công chức đối với phòng thuộc sở của TP. Hà Nội và TP. HCM; tối thiểu 06 biên chế công chức đối với phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại I; tối thiểu 05 biên chế công chức đối với phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại II và loại III (Nam Định là tỉnh loại II).

Chính phủ cũng quy định tiêu chí thành lập chi cục và các tổ chức tương đương thuộc sở nếu khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí tối thiểu 12 biên chế công chức; được thành lập phòng và tương đương thuộc chi cục thuộc sở nếu khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí tối thiểu 05 biên chế công chức.

Theo quy định của Nghị định mới, bình quân mỗi sở có 03 Phó Giám đốc, riêng TP. Hà Nội và TP. HCM, ngoài tổng số lượng Phó Giám đốc sở tính bình quân chung thì mỗi thành phố được tăng thêm không quá 10 Phó Giám đốc sở.

Nghị định cũng quy định Số lượng Phó trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở: theo đó Phòng thuộc Sở của Tp. Hà Nội và Tp. HCM có dưới 10 biên chế công chức, phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại I có dưới 09 biên chế công chức và phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại II và loại III có dưới 08 biên chế công chức được bố trí 01 phó trưởng phòng.

Nghị định này có hiệu lực từ 25 tháng 11 năm 2020.

Xem chi tiết Nghị định 107/2020/NĐ-CP tại đây

                                                                                                         Vũ Ngọc Long - Phòng TC, BC & TCPCP

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác