Nghị quyết 32/NQ-CP 2019 Kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Ngày 14/05/2019, Chính phủ thông qua Nghị quyết 32/NQ-CP ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021.

Theo đó, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn phải được hoàn thiện trong năm 2019. Cũng trong thời gian này, các cơ quan, đơn vị hành chính cấp huyện, xã phải tiến hành kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và giải quyết các chế độ chính sách còn tồn động. Công việc này sẽ được tiến hành hàng năm, trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã.

Bên cạnh đó, Nghị quyết còn quy định các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện Kế hoạch như: Tiến hành rà soát, bổ sung, sửa đổi, ban hành mới các quy định pháp luật, văn bản hướng dẫn thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã; Tổ chức hội nghị triển khai, đẩy mạnh tuyên truyền công tác sắp xếp các đơn vị hành chính…

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Nghị quyết 32/NQ-CP tại đây

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác