Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định về việc giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng năm 2020.

Theo đó Năm 2020 biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước trong các cơ quan của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện là 2.055 biên chế; tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập là 27.259 người, các tổ chức hội là 65 người, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng là 5.553 chỉ tiêu.

Nghị quyết được Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, kỳ họp thứ mười một thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2019 và có Hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Nội dung chi tiết của Nghị quyết.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác