Quy chế phối hợp giữa Bộ Nội vụ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng

Quy chế đã cụ thể hóa và quy định rõ nguyên tắc phối hợp, trách nhiệm của hai Bộ; Trách nhiệm của các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Nội vụ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong đó nêu rõ giao Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ) và Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm đầu mối thường trực giúp lãnh đạo hai Bộ theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện Quy chế; Triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, đề án, dự án, chương trình, kế hoạch có nội dung liên quan đến tín ngưỡng; Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật liên quan đến tín ngưỡng; Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tín ngưỡng.

Việc ban hành quy chế đã góp phần phân định rõ nguyên tắc, nội dung, phương thức và trách nhiệm phối hợp của hai cơ quan, tăng cường công tác phối hợp, tránh sự chồng chéo hoặc bỏ sót trong lĩnh vực quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng.

Chi tiết quy chế 02/QCPH-BNV-BVHTTDL

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác