Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Nam Định.

Để đảm bảo sự thống nhất trong việc áp dụng và thực hiện quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành văn bản điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan hành chính Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh. Ngày 19/02/2021 Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định đã ký Quyết định số 3/2021/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Nam Định.

Quy chế gồm có 6 Chương, 23 Điều, quy định nguyên tắc, yêu cầu về gửi, nhận văn bản điện tử; quy trình tiếp nhận, đăng ký, xử lý văn bản đến trên Hệ thống; phát hành văn bản điện tử; quản lý thiết bị lưu khoá bí mật; quản lý, lưu trữ văn bản điện tử. Quy chế không áp dụng đối với việc gửi, nhận văn bản có nội dung thuộc bí mật Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

Quyết định số 3/2021/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Nam Định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2021 và bãi bỏ Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 27/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế (mẫu) công tác văn thư, lưu trữ cơ quan./.

Chi tiết Quy chế xem tại đây.Quyết định.pdf Quy chế.pdf

Các tin khác