Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

Thông tư số 2/2021/TT-BNV

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác