Quyết định 220/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nam Định ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Trong Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định nêu rõ thủ trưởng của các sở, ban, ngành của tỉnh, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo rà soát, đánh giá TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, phát hiện và kiến nghị với bộ, ngành Trung ương sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về tiến độ và kết quả thực hiện; chủ động rà soát, tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh công bố danh mục TTHC hoặc bãi bỏ các quy định về TTHC để thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ; tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thuận lợi; tiết kiệm tối đa chi phí cho các nhà đầu tư; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; thúc đẩy thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế của tỉnh. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tổng hợp, đánh giá, đề xuất Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về nội dung và kết quả rà soát của các sở, ban, ngành và địa phương; đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt nhiệm vụ và kiến nghị xử lý đối với những tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc Kế hoạch.

Nội dung chi tiết của Quyết định và Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định 220/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác