Quyết định số 1065/QĐ-BNV và Quyết định số 1066/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính về công chức, viên chức quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và Nghị định số 138/2020/NĐ-CP

- Theo đó, thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức đã đổi tên “Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức” thành “Thủ tục tiếp nhận vào làm công chức” và bỏ “Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên”, hiện còn 04 thủ tục hành chính được công bố, gồm: Thủ tục thi tuyển công chức; Thủ tục xét tuyển công chức; Thủ tục tiếp nhận vào làm công chức; Thủ tục thi nâng ngạch công chức.

- Thủ tục hành chính về lĩnh vực viên chức đã đổi tên “Thủ tục xét tuyển đặc cách vào viên chức” thành “Thủ tục tiếp nhận vào làm viên chức”.

- Các Quyết định này thay thế Quyết định số 546/QĐ-BNV ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.


Chi tiết Quyết định số 1065/QĐ-BNV tại đây.

Chi tiết Quyết định số 1066/QĐ-BNV tại đây.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác