Quyết định số 2953/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND Nam Định về việc giao biên chế năm 2020

Theo đó, Ủy ban Nhân tỉnh giao chỉ tiêu biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước cho các cơ quan của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện là 2.055 biên chế; tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập là 27.259 người, các tổ chức hội là 65 người, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng là 5.553 chỉ tiêu.

Một đặc điểm đáng chú ý của Quyết định là, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo không thực hiện việc ký hợp đồng lao động đối với những người làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là công chức trong các cơ quan hành chính hoặc viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên. Giao Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế quản lý hành chính nhà nước, số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng đối với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Trước đó, ngày 07 tháng 12 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định về việc giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng năm 2020.

 

Nội dung chi tiết của Quyết định

Nội dung chi tiết của phụ lục (biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng năm 2020)

Nội dung chi tiết của phụ lục ( chỉ tiêu giáo viên làm việc theo chế độ hợp đồng năm 2020)

 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác