Quyết định số 31/QĐ-TTg ngày 11/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/12/2021.

Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu Quyết định số 31/QĐ-TTg

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác