Quyết định số 56/QĐ-BND ngày 21/01/2021 của Bộ Nội vụ về Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ và một phần theo đó 16 Nghị định, Thông tư về cán bộ, công chức, viên chức hết hiệu lực toàn bộ

Theo đó, ban hành danh mục các Nghị định, Thông tư thuộc lĩnh vực tổ chức, biên chế, lĩnh vực công chức - viên chức hết hiệu lực toàn, cụ thể:

1. Nghị định số 55/2012/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (Hết hiệu lực ngày 01/12/2020).

2. Nghị định số 41/2012/NĐ-CP quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập (Hết hiệu lực ngày 15/11/2020).

3. Nghị định số 36/2013/NĐ-CP về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức (Hết hiệu lực ngày 20/7/2020).

4. Nghị định số 21/2010/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức (Hết hiệu lực ngày 20/7/2020).

5. Nghị định số 110/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 21/2010/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức ((Hết hiệu lực ngày 20/7/2020).

6. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (Hết hiệu lực ngày 29/9/2020).

7. Nghị định số34/2011/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức (Hết hiệu lực ngày 20/9/2020).

8. Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (Hết hiệu lực ngày 20/8/2020).

9. Nghị định số 88/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (Hết hiệu lực ngày 20/8/2020).

10. Nghị định số 35/2005/NĐ-CP về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức (Hết hiệu lực ngày 20/9/2020).

11. Nghị định số 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (Hết hiệu lực ngày 01/12/2020).

12. Nghị định số 93/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (Hết hiệu lực ngày 01/12/2020).

13. Thông tư số 13/2010/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức do Bộ Nội vụ ban hành (Hết hiệu lực ngày 01/12/2020).

14. Thông tư số 05/2012/TT-BNV sửa đổi Thông tư số 13/2010/TT-BNV hướng dẫn tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển, sử dụng và quản lý công chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành (Hết hiệu lực ngày 01/12/2020).

15. Thông tư số 03/2015/TT-BNV sửa đổi Điều 9 Thông tư số 13/2010/TT-BNV quy định về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành (Hết hiệu lực ngày 01/12/2020).

16. Thông tư số 12/2012/TT-BNV quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành (Hết hiệu lực ngày 29/09/2020).

Ngoài ra, Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo cũng hết hiệu lực từ ngày 01/12/2020.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác