Quyết định số 56/QĐ-BNV ngày 21/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ và văn bản QPPL hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ Nội vụ năm 2020

Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ được ban hành từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020 (có phụ lục đi kèm).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nội dung chi tiết của Quyết định và các Phụ lục 1, Phụ lục 2 đi kèm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác