Thông tư số 01/2022/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP

Thông tư gồm 3 Điều, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV để quy định rõ ràng hơn về một số nội dung liên quan đến Hội, cụ thể:

 - Thứ nhất: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội của các Hội như: Trường hợp hội tổ chức đại hội mà không báo cáo theo quy định; cách tính thời hạn tổ chức Đại hội;

- Thứ 2: Quy định các trường hợp Hội vi phạm pháp luật nghiêm trọng;

- Thứ 3: Sửa đổi quy định về nhân sự dự kiến người đứng đầu Hội cụ thể: “Trường hợp nhân sự dự kiến người đứng đầu hội là cán bộ, công chức, viên chức hoặc đã là cán bộ, công chức, viên chức nhưng đã nghỉ hưu  được cơ quan có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ thì không cần phiếu lý lịch tư pháp”.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 03/3/2022.

Xem chi tiết Thông tư 1/2022/TT-BNV  tại đây

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác