Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập

Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT gồm 4 chương, 12 điều; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/3/2021.

Thông tư này thay thế Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9//2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập.

Nội dung chi tiết của Thông tư

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác