Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

 Theo đó, từ ngày 01/7/2019, khi Thông tư số 03/2019/TT-BNV có hiệu lực, việc tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên sẽ có những thay đổi.

1. Về tuyển dụng công chức, viên chức.

- Việc tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức được thực hiện theo Quy chế, Nội quy mới ban hành kèm theo Thông tư này.

- Nghị định 161/2019/NĐ-CP và Thông tư này bỏ quy định về tuyển dụng trường hợp đặc biệt đối với:

+ Người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước; người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài trong tuyển dụng công chức.

+ Người tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước trong tuyển dụng viên chức.

2. Về nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp

- Việc tổ chức tổ chức thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức được thực hiện theo Quy chế, Nội quy mới ban hành kèm theo Thông tư này.

- Cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức phải xây dựng Đề án thi nâng ngạch.

- Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải xây dựng Đề án thi hoặc xét thăng hạng.

3. Về hợp đồng làm việc

- Ban hành mới mẫu Hợp đồng làm việc xác định thời hạn và mẫu Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn.

- Quy định rõ Hợp đồng làm việc xác định thời hạn phải từ 12 tháng trở lên và không quá 36 tháng.

Xem toàn văn Thông tư: Tại đây

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác