Thông tư số 13/2019/TT-BNV hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách

Theo đó Thông tư quy định cụ thể 03 nội dung chính về cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách gồm:

1. Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, và tuyển dụng công chức cấp xã 

2. Quy định số lượng và hướng dẫn một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. 

3. Hướng dẫn giải quyết một số tồn tại về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã gồm:

-  Tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ.

-  Giải quyết chế độ thôi việc theo quy định của Luật cán bộ, công chức; nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/03/2015 của Chính phủ.

-  Điều chuyển bổ sung cho các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn cấp huyện hoặc ở địa bàn cấp huyện khác thuộc tỉnh, hoặc chuyển thành công chức từ cấp huyện trở lên theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

-  Xem xét, quyết định chi hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 25/12/2019

Nội dung chi tiết thông tư

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác