Báo cáo số 128/BC-UBND ngày 24/5/2022 của UBND tỉnh Nam Định Về đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập do địa phương quản lý
  • Báo cáo số 128/BC-UBND ngày 24/5/2022 của UBND tỉnh Nam Định Về đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập do địa phương quản lý
  • 128/BC-UBND
  • UBND tỉnh
  • Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Hà Lan Anh
  • 24/05/2022
  • Báo cáo
  • Tổ chức bộ máy
  • Tải về (221 lượt)

Văn bản khác

Mã số Ban hành Trích yếu Tệp đính kèm SL tải
938/BC-SNV 24/05/2022 Báo cáo số 938/BC-SNV ngày 24/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định kết quả thực hiện nhiệm vụ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được giao tại Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh Tải về 215
878/HD-SNV 12/05/2022 Hướng dẫn số 878/HD-SNV ngày 12/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc phân bổ, quản lý, sử dụng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội của tỉnh Nam Định năm 2022 Tải về 213
01/2022/TT-VPCP 02/05/2022 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tải về 365
05/2022/TT-BKHĐT 10/05/2022 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Tải về 696
81/SNV-VP 11/01/2022 Công văn số 81/SNV-VP ngày 11/01/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc giao nhiệm vụ cho công chức phụ trách Bộ phận một cửa (Từ ngày 11/01/2022) Tải về 189
2723/QĐ-SNV 24/12/2021 Quyết định số 2723/QĐ-SNV ngày 24/12/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức quản lý hành chính, tạm giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp năm 2022 Tải về 182
662/QĐ-SNV 30/03/2022 Quyết định số 662/QĐ-SNV ngày 30/3/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Ban hành Quy chế văn hoá công sở và Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Tải về 4550
2931/QĐ-SNV 31/12/2021 Quyết định số 2931/QĐ-SNV ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Nam Định Về việc khen thưởng thành tích trong công tác của Sở Nội vụ năm 2021 Tải về 123
515/QĐ-SNV 09/02/2021 Quyết định số 515/QĐ-SNV của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc Công khai dự toán bổ sung năm 2021 Tải về 103
Biểu công khai tình hình xử lý tài sản công 10/03/2022 Biểu công khai tình hình xử lý tài sản công Tải về 138
Đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2021 31/01/2022 Biểu công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2021 Tải về 123
31/01/2022 Biên bản họp kết quả mua sắm tài sản Tải về 519
918/QĐ-SNV 19/05/2022 Quyết định số 918/QĐ-SNV ngày 19/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định V/v Phân công nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo điều hành Ban Tôn giáo (ông Lại Văn Hiếu) Tải về 157
370/VTLTNN-NV 10/05/2022 Công văn số 370/VTLTNN-NV về việc lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan trên Hệ thống quản lý tài liệu điện tử Tải về 888
863/QĐ-SNV 09/05/2022 Quyết định số 863/QĐ-SNV ngày 09/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Về việc thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06 về “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến 2030” của Sở Nội vụ Tải về 187
870/SNV-VP 10/05/2022 Văn bản số 870/SNV-VP ngày 10/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc thực hiện quy trình giải quyết TTHC liên thông điện tử trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh Tải về 108
876/KH-SNV 12/05/2022 Kế hoạch số 876/KH-SNV ngày 12/5/2022 của Sở Nội vụ về việc Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Tải về 127
912/QĐ-UBND 16/05/2022 V/v bãi bỏ một số điều của Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 26/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định Tải về 109
902/QĐ-SNV 16/05/2022 Quyết định số 902/QĐ-SNV ngày 16/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc thành lập Tổ giám sát hoạt động của Đoàn Thanh tra Tải về 222
01/VBHN-BNV 02/05/2022 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 02/5/2022 của Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức. Tải về 289