Báo cáo tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính quý 3 năm 2019 của Bộ Nội vụ
  • Báo cáo tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính quý 3 năm 2019 của Bộ Nội vụ
  • 4585/BC-BNV
  • Bộ Nội vụ
  • Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa
  • 20/09/2019
  • Báo cáo
  • Cải cách hành chính
  • Tải về (185 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Danh bạ điện thoại
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 02/04/2019
Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Mã số: 1049/TB-SNV
Thông báo
Ban hành: 11/09/2019
Báo cáo danh sách HĐLĐ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 20/08/2019
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
Mã số: 03/NĐHN-BNV
Nghị định
Ban hành: 21/05/2019
Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Mã số: 02/NĐHN-BNV
Nghị định
Ban hành: 21/05/2019