Chỉ thị số 34/CT-UBND ngày 7/10/2021 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021 - 2030
  • Về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021 - 2030
  • 34/CT-UBND
  • UBND tỉnh Nam Định
  • Chủ tịch Phạm Đình Nghị
  • 07/10/2021
  • Chỉ thị
  • Cải cách hành chính
  • Tải về (197 lượt)

Văn bản khác

Mã số Ban hành Trích yếu Tệp đính kèm SL tải
2082/SNV-CCVC 04/10/2021 Công văn số 2082/SNV-CCVC ngày 04/10/2021 về việc kiểm soát xung đột lợi ích trong công tác tổ chức cán bộ Tải về 330
10272/VBHN-VPCP 27/09/2017 Về Kiểm soát thủ tục hành chính Tải về 257
10/2021/TT-BVHTTDL 05/10/2021 Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Tải về 398
Quyết định 44/2021/QĐ-UBND 05/10/2021 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo, trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Tải về 274
45/2021/QĐ-UBND 05/10/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng, trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Tải về 281
108/KH-UBND 23/09/2021 Danh sách viên chức đề nghị tiếp nhận vào làm công chức năm 2021 Tải về 362
108/KH-UBND 23/09/2021 Kế hoạch tiếp nhận viên chức vào làm công chức năm 2021 Tải về 503
03/2021/TT-TTCP 30/09/2021 Thông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 30/9/2021 của Thanh tra chính phủ v/v Quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại thanh tra chinh phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra,tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương Tải về 1175
14-KL/TW 22/09/2021 Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của BCH trung ương về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung Tải về 2181
2109/QĐ-UBND 30/09/2021 Quyết đinh số 2109/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh v/v Kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Nam Định Tải về 193
2057/SNV-TCBM 30/09/2021 V/v lưu ý một số nội dung về bổ nhiệm và xếp lương viên chức theo Thông tư số 01, 02, 03, 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Tải về 588
1015/QĐ-BNV 29/09/2021 Về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Nam Định năm 2022 Tải về 350
42/2021/QĐ-UBND 30/09/2021 Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Tải về 299
342-CV/TU 29/09/2021 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 Tải về 185
651/UBND-VP7 28/09/2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 Tải về 219
111/KH-UBND 29/09/2021 Cải cách hành chính tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021 - 2025 Tải về 236
2084/QĐ-UBND 28/09/2021 Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021 - 2030 Tải về 247
41/2021/QĐ-UBND 27/09/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định Tải về 239
4790/BC-BNV 27/09/2021 Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2021 Tải về 293
229/QĐ-SNV 19/01/2021 về việc công khai dự toán ngân sách năm 2021 Tải về 195