Công văn Cử viên chức đi dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế năm 2019
  • Cử viên chức đi dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế năm 2019
  • 826/UBND-VP8
  • ủy ban nhân dân tỉnh
  • Phạm Đình Nghị
  • 19/11/2019
  • Công văn
  • Công chức viên chức
  • Tải về (533 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Thông báo công khai ngân sách quý 3-2019
Mã số: 1155/TB-SNV
Thông báo
Ban hành: 09/10/2019
Danh bạ điện thoại
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 02/04/2019