Công văn số 215- CV/BTGTU ngày 27/10/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19
  • Công văn số 215- CV/BTGTU ngày 27/10/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19
  • 215- CV/BTGTU
  • Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
  • Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
  • 27/10/2021
  • Công văn
  • Khác
  • Tải về (170 lượt)

Văn bản khác

Mã số Ban hành Trích yếu Tệp đính kèm SL tải
611-QĐ/TU 04/12/2017 Quy định số 611-QĐ/TU ngày 04/12/2017 của Tỉnh uỷ Nam Định về chế độ báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ Tải về 316
2698/QĐ-UBND 23/11/2017 Quyết định số 2698/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của UBND tỉnh Nam Định phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Nam Định Tải về 179
213/TB-UBND 28/10/2021 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND ngày 28/10/2021 tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Nam Định Tải về 177
37-QĐ/TW 25/10/2021 Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm Tải về 3625
2187/SNV-TB 21/10/2021 Thông báo số 2187/SNV-TB ngày 21/10/2021 của Sở Nội vụ Về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Tải về 244
212/TB-UBND 27/10/2021 Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Tải về 185
125/KH-UBND 28/10/2021 KH phát động và triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025” Tải về 233
2331/QĐ-UBND 28/10/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Công chứng số 1 tỉnh Nam Định, thuộc Sở Tư pháp Tải về 235
2332/QĐ-UBND 28/10/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định, thuộc Sở Tư pháp Tải về 229
1991/SNV-XDCQ 20/09/2021 Công văn số 1991/SNV-XDCQ ngày 20/9/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Về việc tham mưu xử lý đề nghị của Hội truyền thống Huyện ủy Nam Trực Tải về 192
210/TB-UBND 26/10/2021 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Nam Định Tải về 181
2280/QĐ-UBND 22/10/2021 Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định ngành/chuyên ngành đào tạo đối với người dự tuyển vào các chức danh công chức cấp xã trong kỳ tuyển dụng năm 2021 của UBND huyện Hải Hậu Tải về 220
2276/QĐ-UBND 21/10/2021 Quyết định số 2276/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt kết quả kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận viên chức vào làm công chức, năm 2021 Tải về 255
122/KH-UBND 22/10/2021 Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Tải về 335
07/2021/TT-TTCP 01/10/2021 Thông tư số 07/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ: Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Tải về 998
06/2021/TT-TTCP 01/10/2021 Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ v/v Quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra. Tải về 8369
18-NQ/TW 25/10/2017 Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả Tải về 2737
19-NQ/TW 25/10/2017 Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về viếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập Tải về 6370
119/KH-UBND 22/10/2021 Phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Nam Định năm 2022 Tải về 225
05/2021/TT-TTCP 01/10/2021 Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ: Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh Tải về 3093