Công văn số 336/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 27/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v một số nội dung liên quan đến trình độ chuẩn được đào tạo và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
  • V/v một số nội dung liên quan đến trình độ chuẩn được đào tạo và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
  • 336/BGDĐT-NGCBQLGD
  • Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng
  • 27/01/2022
  • Công văn
  • Tổ chức bộ máy
  • Tải về (2582 lượt)

Văn bản khác

Mã số Ban hành Trích yếu Tệp đính kèm SL tải
02/2022/QĐ-UBND 25/01/2022 Ban hành uy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Giám định xây dựng, thuộc Sở Xây dựng tỉnh Nam Định Tải về 159
17/TB-UBND 25/01/2022 Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tỉnh Nam Định Tải về 182
35/UBND-VP8 20/01/2022 Công văn số 35/UBND - VP8 của UBND tỉnh Nam Định về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Chỉ thị của Trung ương trong dịp Tết Nhâm Dần Tải về 170
26/UBND-VP8 17/01/2022 Văn bản số 26/UBND-VP8 ngày 17/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động, triển khai phong trào thi đua năm 2022 Tải về 358
01/TB-HĐTĐKT 19/01/2022 Thông báo về việc phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Tải về 629
06/QĐ-TTg 06/01/2022 Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 Tải về 1647
11/QĐ-VPCP 15/01/2022 Ban hành Kế hoạch của Văn phòng Chính phủ thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 Tải về 251
4223/QĐ-BNV 30/11/2016 Quyết định số 4223/QĐ-BNV ngày 30/11/2016 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Danh mục chuẩn thông tin và Quy định kỹ thuật về dữ liệu dùng cho phần mềm, cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã Tải về 402
2336/KH-SNV 09/11/2021 Kế hoạch số 2336/KH-SNV ngày 09/11/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Sở Nội vụ giai đoạn 2021-2025 Tải về 216
9318/VPCP-KSTT 21/12/2021 Hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC Tải về 1624
45/2020/NĐ-CP 08/04/2020 Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Tải về 526
354-QĐ/UBKTTW 22/12/2021 Quyết định số 354-QĐ/UBKTTW ngày 22/12/2021 của Uỷ ban kiểm tra trung ương về việc ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng Tải về 2461
37/2021/TT-BYT 31/12/2021 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương Tải về 1778
01/2022/TT-BNV 16/01/2022 Thông tư số 01/2022/TT-BNV Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP Tải về 878
43/QĐ-TTg 11/01/2022 Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 11/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022-2026" Tải về 378
245/VPCP-KGVX 11/01/2022 Công văn số 245/VPCP-KGVX ngày 11/01/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2022 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Tải về 986
70/TB-UBND 12/01/2022 Thông báo số 70/TB-UBND ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh Nam Định Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Tải về 178
99/KH-UBND 20/08/2021 Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 20/08/2021 về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2025 Tải về 168
04/NQ-CP 12/01/2022 Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước Tải về 452
117/2021/TT-BTC 22/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 31/2019/TT-BTC ngày 5/6/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế Tải về 261