Công văn số 48-CV/BTCTU ngày 20/11/2015 của Ban Tổ chức tỉnh ủy Nam Định ngày 20/11/2015 của Ban Tổ chức tỉnh ủy về hồ sơ thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hoặc giới thiệu ứng cử bầu giữ chức vụ do Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy quản lý, quyết định
  • về hồ sơ thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hoặc giới thiệu ứng cử bầu giữ chức vụ do Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy quản lý, quyết định
  • 48-CV/BTCTU
  • Ban Tổ chức tỉnh ủy Nam Định
  • Trưởng Ban Tổ chức Bùi Xuân Đức
  • 20/11/2015
  • Công văn
  • Cán bộ, công chức, viên chức
  • Tải về (15 lượt)

Văn bản khác

Mã số Ban hành Trích yếu Tệp đính kèm SL tải
44-CV/BTCTU 18/11/2015 Về việc điều chỉnh trình độ lý luận chính trị của cán bộ khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hoặc giới thiệu ứng cử trong Hướng dẫn số 16-HD/BTCTU ngày 10/01/2014 của Ban Tổ chức tỉnh ủy Tải về 16
17/2016/QĐ-UBND 29/06/2016 về Quy định tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định Tải về 13
252/HD-SNV 15/03/2016 Hướng dẫn số 252/HD-SNV ngày 15/3/2016 của Sở Nội vụ về việc xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, Đề án điều chỉnh vị trí việc làm năm 2017 Tải về 12
12-KL/TW 22/03/2017 về sửa đổi, bổ sung 1 số qui định về công tác cán bộ. Tải về 15
584/HD-SNV 12/06/2012 Hướng dẫn số 584/HD-SNV ngày 12/6/2012 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định thực hiện một số điểm của Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLTBLĐTBXH-BNV-BTCngày 16/4/2012 của liên bộ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội,Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Tải về 12
11-HD/BTCTU 20/02/2017 Hướng dẫn thực hiện 1 số nội dung trong quy trình bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ theo quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử của BTV tỉnh ủy Tải về 16
08/2018/QĐ-UBND 18/04/2018 Về tiêu chuẩn chức danh người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở Giáo dục Đào tạo; trưởng phòng, phó phòng Giáo dục đào tạo thuộc UBND các huyện, thành phố. Tải về 21
1182 /HD - SNV 15/10/2013 Hướng dẫn số 1182 /HD - SNV ngày 15/10/2013 của sở Nội vụ v/v Hướng dẫn một số điểm thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Tải về 15
02-KL/TU 12/04/2017 về việc sửa đổi, bổ sung 1 số quy định về công tác cán bộ Tải về 9
360/SNV-CBCC 24/04/2016 Công văn số 360/SNV-CBCC ngày 24/04/2016 của Sở Nội vụ V/v tuyển dụng giáo viên năm 2016 - 2017 Tải về 11
1082/SNV-TCBCTCPCP 26/10/2017 Báo cáo số 1082/SNV-TCBCTCPCP ngày 26/10/2017 của Sở Nội vụ v/v Báo cáo số liệu theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP và nghị định 26/NĐ-CP về tinh giảm biên chế Tải về 10
609/HD-SNV 10/06/2013 Hướng dẫn số 609/HD-SNV ngày 10/6/2013 của Sở Nội vụ v/v một số điểm về chuyển xếp lương giáo viên mầm non hợp đồng lao động được hỗ trợ tiền lương, BHXH, BHYT trong các trường mầm non công lập theo Thông tư liên tịch 09/2013 TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ tài chính, Bộ Nội vụ Tải về 12
350/QĐ - UBND 15/08/2011 về việc công nhận Hội có tính chất đặc thù trên phạm vi tỉnh Nam Định Tải về 9
890/QĐ-UBND 10/05/2016 về việc quy định mức trợ cấp theo hệ số lương hàng tháng cho cán bộ Hội người mù Tải về 17
683/HD-SNV 06/05/2020 về thực hiện một số nội dung của Nghị định 93/2019 NĐ- CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh Nam Định Tải về 16
68/2010/QĐ-TTg 01/11/2010 về Hội quy định có tính chất đặc thù Tải về 12
58-KL/TW 12/09/2019 Ban Tổ chức cán bộ trung ương về độ tuổi tham gia công tác hội Tải về 22
09-KL/TU 19/07/2011 về Hội có tính chất đặc thù Tải về 12
26-CT/TU 21/04/2004 Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 21/4/2004 của Tỉnh ủy Nam Định về việc thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân Tải về 9
909/QĐ-BNV 27/08/2021 Quyết định số 909/QĐ-BNV ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ Tải về 35