ĐỀ ÁN Tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch cán sự, chuyên viên và tương đương năm 2019
  • ĐỀ ÁN Tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch cán sự, chuyên viên và tương đương năm 2019
  • 12/ĐA-UBND
  • ủy ban nhân dân tỉnh
  • Phạm Đình Nghị
  • 20/11/2019
  • Đề án
  • Biên chế - Tiền lương
  • Tải về (321 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Thông báo công khai ngân sách quý 3-2019
Mã số: 1155/TB-SNV
Thông báo
Ban hành: 09/10/2019