Hướng dẫn nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2019
  • Hướng dẫn nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2019
  • 1442/SNV-TCBC&TCPCP
  • Sở Nội vụ
  • Triệu Đức Hạnh
  • 11/12/2019
  • Công văn
  • Biên chế - Tiền lương
  • Tải về (247 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Báo cáo Cải cách hành chính tỉnh Nam Định năm 2019
Mã số: 312/BC-UBND
Báo cáo
Ban hành: 10/12/2019
Phiếu đăng ký dự tuyển
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 02/12/2019
Danh sách vị trí việc làm cần tuyển dụng
Mã số:
Danh sách
Ban hành: 02/12/2019
Hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019
Mã số: 1337/HD-SNV
Hướng dẫn
Ban hành: 19/11/2019