Hướng dẫn phân bổ, quản lý, sử dụng biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước, tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng năm 2020
  • Hướng dẫn phân bổ, quản lý, sử dụng biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước, tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng năm 2020
  • 1533/HD-SNV
  • Sở Nội vụ
  • Triệu Đức Hạnh
  • 26/12/2019
  • Hướng dẫn
  • Tổ chức bộ máy
  • Tải về (491 lượt)

Văn bản khác

Mã số Ban hành Trích yếu Tệp đính kèm SL tải
30/12/2019 Bộ Chỉ số Cải cách hành chính cấp bộ Tải về 425
27-HD/BTCTW 20/12/2019 Hướng dẫn Thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ thôi tái cử cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. Tải về 432
3018/QĐ-UBND 31/12/2019 Quyết định giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn tỉnh Nam Định Tải về 872
312/BC-UBND 10/12/2019 Báo cáo CCHC tỉnh Nam Định năm 2019 Tải về 450
30/12/2019 Bộ chỉ số CCHC cấp tỉnh (Ban hành kèm theo Quyết định số 1150 /QĐ-BNV ngày 30 /12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) Tải về 561
1150/QĐ-BNV 30/12/2019 Quyết định số 1150/QĐ-BNV Phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” Tải về 987
14/11/2019 Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Ban hành kèm theo Quyết định số 1000/QĐ-BNV ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) Tải về 369
1000/QĐ-BNV 14/11/2019 Quyết định số 1000/QĐ-BNVban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tải về 338
17/12/2019 Mẫu báo cáo danh sách hợp đồng lao đồng NĐ68 Tải về 814
1477/SNV-CCVC 17/12/2019 thực hiện quy định mới về hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP Tải về 778
2935/QĐ-UBND 25/12/2019 Quyết định số 2935/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND Nam Định về việc giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng năm 2020. Tải về 437
52/2019/QH14 25/11/2019 Luật số 52/2019/QH14 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức Tải về 1508
16/12/2019 Biểu mẫu tổng hợp thống kê công tác văn thư lưu trữ Tải về 1981
16/12/2019 Biểu báo cáo cơ sở công tác văn thư lưu trữ Tải về 1537
1472/SNV-CCVTLT 16/12/2019 thực hiện báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2019 Tải về 1013
53/NQ-HĐND 07/12/2019 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định về việc giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng năm 2020. Tải về 464
02/QCPH-BNV-BVHTTDL 06/12/2019 Quy chế phối hợp giữa Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng Tải về 2182
871/UBND-VP8 09/12/2019 phân bổ chỉ tiêu nâng lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc năm 2019 Tải về 380
1442/SNV-TCBC&TCPCP 11/12/2019 Hướng dẫn nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2019 Tải về 595
312/BC-UBND 10/12/2019 Báo cáo Cải cách hành chính tỉnh Nam Định năm 2019 Tải về 390