Hướng dẫn số 2213/HD-SNV ngày 27/10/2022 của Sở Nội vụ về tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022
  • Hướng dẫn số 2213/HD-SNV ngày 27/10/2022 của Sở Nội vụ về tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022
  • 2213/HD-SNV
  • Sở Nội vụ tỉnh Nam Định
  • Phó Giám đốc: Đinh Ngọc Hải
  • 27/10/2022
  • Hướng dẫn
  • Thi đua - Khen thưởng
  • Tải về (278 lượt)

Văn bản khác

Mã số Ban hành Trích yếu Tệp đính kèm SL tải
144/KH-UBND 27/10/2022 Kế hoạch 144/KH-UBND ngày 27/10/2022 của UBND tỉnh Nam Định Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nam Định Tải về 91
1955/QĐ-UBND 25/10/2022 Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 của UBND tỉnh Nam Định Ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Nam Định giai đoạn 2022 – 2025 Tải về 104
2162/SNV-XDCQ 20/10/2022 Văn bản số 2162/SNV-XDCQ ngày 20/10/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc hướng dẫn thực hiện Tiêu chí Hành chính công trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTN nâng cao, kiểu mẫu, giai đoạn 2021-2025 Tải về 128
910/UBND-VP8 18/10/2022 Văn bản số 910/UBND-VP8 ngày 18/10/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc thu thập, rà soát thông tin dữ liệu về tổ chức bộ máy Tải về 190
2319/VPCP-KSTT 14/04/2022 Văn bản số 2319/VPCP-KSTT ngày 14/4/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn sử dụng bộ nhận diện thương hiệu Tải về 375
131/NQ-CP 06/10/2022 Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp Tải về 530
25-HD/BCĐTW 01/08/2022 Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Tải về 336
2121/TB-SNV 14/10/2022 Thông báo số 2121/TB-SNV ngày 14/10/2022 của Sở Nội vụ v/v công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III và 9 tháng đầu năm 2022 Tải về 94
16/2022/TT-BCT 10/10/2022 Thông tư số 16/2022/TT-BCT ngày 10/10/2022 của Bộ Công thương quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương Tải về 88
14/2022/TT-BKHCN 11/10/2022 Thông tư số 14/2022/TT-BKHCN ngày 11/10/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-HKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Thông tư số 01/2020/TT-BKHCN ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Tải về 389
03/2022/TT-BXD 27/09/2022 Thông tư số 03/2022/TT-BXD ngày 27/9/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Tải về 314
2070/QĐ-SNV 11/10/2022 Quyết định số 2070/QĐ-SNV ngày 11/10/2022 của Sở Nội vụ về việc công khai dự toán bổ sung ngân sách Nhà nước năm 2022 Tải về 127
1062/QĐ-CTN 16/09/2022 Quyết định số 1062/QĐ-CTN ngày 16/9/2022 của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Lao động Tải về 134
05/2022/TT-BTP 05/09/2022 Thông tư số 05/2022/TT-BTP ngày 05/9/2022 của Bộ Tư pháp quy định mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý Tải về 177
129/KH-UBND 27/09/2022 Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh Nam Định thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nam Định, giai đoạn 2022-2025 Tải về 132
1778/QĐ-UBND 27/09/2022 Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh Nam Định Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm Thuỷ sản liên vùng, trực thuộc Chi cục Thuỷ sản,thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định Tải về 137
710/QĐ-TTg 13/06/2022 Quyết định số 710/QĐ-TTg ngày 13/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phong tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn quốc" Tải về 114
1041/QĐ-TTg 31/08/2022 Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 31/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Tải về 137
949/QĐ-TTg 09/08/2022 Quyết định số 949/QĐ-TTg ngày 09/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Tải về 244
948/QĐ-TTg 09/08/2022 Quyết định số 948/QĐ-TTg ngày 09/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Tải về 203