Kế hoạch số 194/KH-SNV ngày 25/01/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2022
  • Kế hoạch số 194/KH-SNV ngày 25/01/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2022
  • 194/KH-SNV
  • Sở Nội vụ tỉnh Nam Định
  • Giám đốc Triệu Đức Hạnh
  • 25/01/2022
  • Kế hoạch
  • Thanh tra
  • Tải về (394 lượt)

Văn bản khác

Mã số Ban hành Trích yếu Tệp đính kèm SL tải
21/TB-UBND 07/02/2022 Thông báo kết luận số 21/TB-UBND ngày 07/02/2022 của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Tải về 161
137/KH-SNV 08/01/2022 Kế hoạch số 137/KH-SNV ngày 08/01/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Về những nhiệm vụ, giải pháp tham gia cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Nam Định năm 2022 (PCI) Tải về 159
số 2446/KH-SNV 23/11/2021 Kế hoạch số 2446/KH-SNV ngày 23/11/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 Tải về 140
2693/KH-SNV 09/02/2022 Kế hoạch số 2693/KH-SNV ngày 24/12/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc rà soát, đánh giá, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 Tải về 146
134/KH-SNV 17/01/2022 Kế hoạch số 134/KH-SNV ngày 17/01/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Về việc Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2022 Tải về 257
222/KH-SNV 28/01/2022 Kế hoạch số 222/KH-SNV của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định ban hành ngày 28/01/2022 Về việc Duy trì,áp dụng, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan năm 2022 Tải về 165
224/KH-SNV 28/01/2022 Kế hoạch số 224/KH-SNV ngày 28/01/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 Tải về 215
04/2022/TT-BCT 28/01/2022 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tải về 470
266/QĐ-UBND 28/01/2022 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế thành phố Nam Định thuộc Sở Y tế Tải về 166
265/QĐ-UBND 28/01/2022 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Xuân Trường thuộc Sở Y tế Tải về 123
264/QĐ-UBND 28/01/2022 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Giao Thủy thuộc Sở Y tế Tải về 120
263/QĐ-UBND 28/01/2022 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Hải Hậu thuộc Sở Y tế Tải về 133
262/QĐ-UBND 28/01/2022 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Nam Trực thuộc Sở Y tế Tải về 134
261/QĐ-UBND 28/01/2022 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc thuộc Sở Y tế Tải về 116
260/QĐ-UBND 28/01/2022 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hưng thuộc Sở Y tế Tải về 134
259/QĐ-UBND 28/01/2022 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh thuộc Sở Y tế Tải về 146
258/QĐ-UBND 28/01/2022 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Vụ Bản thuộc Sở Y tế Tải về 123
257/QĐ-UBND 28/01/2022 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Ý Yên thuộc Sở Y tế Tải về 126
2/2022/TT-BNV 29/01/2022 Thông tư số: 2/2022/TT-BNV ngày 29/01/2022 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng Tải về 306
336/BGDĐT-NGCBQLGD 27/01/2022 V/v một số nội dung liên quan đến trình độ chuẩn được đào tạo và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm Tải về 2474